Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Statut Vědecké rady Archivu hl. města Prahy
 
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu


Vědecká rada Archivu hl. města Prahy je poradním orgánem ředitele této instituce.
Cílem jejího působení je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědecko-badatelské činnosti Archivu hl. města Prahy, podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckých projektů.

 • Schází se jedenkrát ročně v termínu nejpozději do konce února příslušného roku.
 • Je složena z interních (zaměstnanci Archivu hl. města Prahy) a externích členů.
 • Členy vědecké rady a jejího předsedu jmenuje ředitel Archivu hl. města Prahy.
 • Členství v radě je čestnou funkcí.
 • Vědecká rada navrhuje kritéria k hodnocení vědeckovýzkumné činnosti zaměstnanců.
 • Projednává a hodnotí vědeckovýzkumnou činnost zaměstnanců instituce.
 • Vyjadřuje se k pedagogické činnosti zaměstnanců Archivu hl. města Prahy na vysokých a jiných školách.
 • Má právo přizvat k projednání vědecko-výzkumné činnosti jednotlivé zaměstnance Archivu hl. města Prahy, případně další osoby, jichž se projednávaná věc týká a kteří k ní mohou podat kvalifikované vysvětlení (vedoucí oddělení, spoluřešitelé projektů z jiných institucí apod.).
 • Dává doporučení řediteli Archivu hl. města Prahy k institucionální podpoře vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých zaměstnanců a k realizaci celoinstitucionálních projektů.
 • O jednání vědecké rady je pořizován zápis, který je předkládán řediteli Archivu hl. města Prahy a zaslán na vědomí členům vědecké rady.
 • Případné připomínky členů rady k zápisu jsou projednány na nejbližším zasedání vědecké rady; pokud situace vyžaduje okamžité vyjádření členů vědecké rady, řeší se hlasováním per rollam.

Aktuální složení vědecké rady:

předsedkyně vědecké rady:
PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
    
interní členové:   
PhDr. Kateřina Jíšová, Ph.D.   
Mgr. Jana Konvičná
Mgr. Marek Lašťovka   
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.       

externí členové:
Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.