Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia
tel.: 236 004 943 e-mail: dp.redakce@praha.eu

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Publikované příspěvky procházejí recenzním řízením, přičemž na každý příspěvek jsou zajištěny dva odborné posudky. V případě rozporů v posudcích se text zadává k posouzení třetí osobě. Recenzní řízení je jednostranně anonymizované (recenzent zná jméno autora, autor nezná jméno recenzenta). Recenzenty studií vybírá redakční rada a řádný průběh oponentského řízení, jež probíhá podle obecně přijímaných pravidel, zajišťuje redakce. Recenzní posudky musí být vypracovány objektivně. V případě, že by při jejich vyhotovení mohlo dojít ke střetu zájmů, musí o tom recenzent redakci neprodleně informovat. O výsledku recenzního řízení jsou autoři studií informováni do 30 dnů od dodání posudků redakci. Předtiskové korektury textů se poskytují pouze na vyžádání.