CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Monographia

Pokyny pro autory a etická pravidla

Texty by měly být odevzdány v elektronické podobě v textovém editoru MS-Word (ve formátu RTF) nebo v editoru kompatibilním s prostředím MS-Windows, a to prostřednictvím e-mailu na níže uvedenou adresu. Poskytnuté podklady (CD, obrazové přílohy) se vracejí pouze na vyžádání.

Redakce přijímá k otištění pouze obsahově originální, dosud nepublikované texty ve standardní jazykové kvalitě, opatřené přesnými citacemi, respektive bibliografickými odkazy využitých prací. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout texty, které svým tématem či kvalitou zpracování neodpovídají standardům odborné recenzované publikace. Paralelní postoupení stejného rukopisu k otištění dalšímu vydavateli je chápáno jako etický prohřešek.

Text by měl být odevzdán ve standardní úpravě (1 str. = 30 řádek po 60 znacích vč. mezer = 1800 znaků), včetně poznámkového aparátu a příloh. Součástí autorského textu měl být též podklad pro resumé (maximálně 10 stran).

Pokud tvoří součást autorského rukopisu obrazová příloha, je třeba ji zaslat v digitalizované podobě na CD, nebo prostřednictvím internetového úložiště (Úschovna ad.), nejlépe ve formátu TIFF. Maximální rozsah obrazové přílohy by neměl přesáhnout v průměru 1 obrázek na 2-3 stránky textu, popř. max. 30 celostránkových vyobrazení. Kopie vyobrazení z publikací ani z internetu (vč. Wikipedie) nejsou přípustné. K jednotlivým obrázkům připojte přesné údaje o jejich původu. Redakce předpokládá, že si autoři zajistí příslušná povolení a souhlas s reprodukcí.

Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech výhradně autorům, recenzentům, potencionálním recenzentům a členům redakční rady. Nepublikované texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce, redakční rady ani recenzenty.

Citační úzus (PDF, 65 kB)

Kontakt:

Redakce Documenta Pragensia Monographia

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: Barbora.Lastovkova@praha.eu
tel.: 236 004 058 nebo 236 004 039

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny