CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Sbírka rukopisů 1310–1994

 

Sbírka rukopisů 1310–1994

Oddělení historických sbírek a depozit

 

 

MĚSTSKÉ KNIHY V OBDOBÍ DO ROKU 1784

 

I. Knihy městské správy (vedené k pojištění práv města jako celku)

A. Knihy městského zákonodárství

Knihy privilegií a statutů (libri privilegiorum et statutorum). Opisy nebo originály listin českých králů nebo jiných panovníků, propůjčujících městu zvláštní oprávnění nebo výsady, a statuty města.

Knihy patentů (libri patentium). Opisy nebo originály královských a úředních listin, obsahujících nařízení, vztahující se na větší okruh veřejnosti a týkající se s platností zákona různých oborů městské správy.

Knihy dekretů (libri. decretorum). Opisy nařízení nebo rozhodnutí panovníka nebo vyšších úřadů, zasílané městu českou kanceláří, reprezentacemi, guberniem

Knihy projednaných dekretů (libri exhibitorum). Zvláštní skupina knih dekretů, obsahující jen regesta došlých dekretů a záznamy o jejich projednání.

B. Knihy městské správy v užším slova smyslu

Knihy památné (libri memorabilium). Přepisy královských privilegií statutů, listů rychtáře a konšelů i jiných osob, přísahy konšelů a úředníků, výnosy a nálezy obce, kšafty a jiné zápisy trvalé ceny.

Protokoly městské rady a jiných orgánů městské správy (manuály). Zápisy o jednání na zasedáních městské rady nebo jiných orgánů.

Knihy obnovení městských rad (libri renovatium). Záznamy o dosazování městské rady králem nebo jeho zástupcem.

Knihy přísah (libri iuramentorum). Záznamy o přísahách obecních úředníků a služebníků.

Knihy missivů a notulí (libri missivarum). Opisy konceptů posélacích listů radou odeslaných.

Knihy dekretací (libri decretationum). Nařízení z rady vyšlá pro nižší orgány.

Knihy příkazů (libri certificationum). Příkazy finančního rázu pro nižší orgány.

Knihy instrukcí a řádů. Písemné předpisy pro kompetenci, činnost a povinnosti nižších orgánů.

Knihy relací (libri relationum). Zprávy pro městskou radu nebo městské kanceláři o vykonaných výchozech nebo komisích.

C. Knihy městského hospodářství

Knihy berní. Knihy vedené pro evidenci městských dávek a berní (kontribucí): knihy berní, městských sbírek, kontribuční repartice, repartiční role atd.

Katastry. Soupisy půdy a domů za účely berními: opisy katastrů, revizitace berní ruly, seznamy domů.

Knihy počtů. Početní knihy pro finanční hospodářství města, zahrnující příjmy a výdaje města.

 

II. Knihy městského soudnictví (vedené k pojištění právního řádu v městě a soukromých práv jednotlivců)

A. Knihy zahájených soudů a soudu rychtářova (libri iudicialis)

Soudní knihy půhonů, nálezů, trhové, dlužní.

B. Knihy městské rady

a) Manuály radní. Příruční knihy provizorních zápisů, přenášených později do knih definitivního rázu k trvalé paměti. Obsahovaly všechny soudní případy, o nichž se v radě jednalo (výpovědi a nálezy, dlužní úpisy, trhové smlouvy, testamenty apod.) Zpočátku byly společné, později se rozdělily na dva typy – pro soudnictví sporné a nesporné.

b) Knihy soudnictví sporného a trestního

Knihy svědomí (libri testimoniarum). Výslechy svědků ke sporným a trestním záležitostem.

Knihy výpovědí (libri dictorum). Příruční knihy soudních záležitostí s příkazy a rozhodnutími ve věcech sporných.

Knihy nálezů radních (libri sentenciarum). Nálezy, rozsudky městského soudu.

Knihy apelací (libri appellationum). Knihy, do nichž byla zapisována rozhodnutí královského soudu apelačního, který byl odvolací instancí nad soudem městským od roku 1547.

Knihy nálezů vrchní stolice staroměstské. Zápisy o soudních přích, v nichž se rady některých českých měst odvolávaly ke staroměstské radě jako k odvolací stolici soudní.

Knihy rukojemství, plnomocenství aj. (libri vadimoniorum). Zápisy o rukojmích, daných konšelskému soudu.

Knihy útrpných vyznání. Vyznání na mučení.

Knihy vězňů. Protokoly nebo popisy vězňů v obecním vězení.

c) Knihy soudnictví nesporného

Knihy měšťanských práv. Zápisy o udělení měšťanského práva.

Knihy svatebních smluv (libri nuptialium).

Knihy různých vysvědčení: atestací, výhostů, řádného na svět zplození aj.

Radní knihy trhové (libri contractuum). Smlouvy o trzích domů, pozemků a vinic.

Knihy přípovědí (libri condictionum). Přípovědi k domům nebo jinému majetku měšťanů pro neplacení soukromých nebo veřejných dluhů.

Knihy dědických přípovědí (libri additionum). Zápisy přípovědí zákonných dědiců k nemovitostem v pozůstalosti zesnulého.

Knihy obligací (libri obligationum). Zápisy o dluzích a jejich placení.

Knihy kvitancí (libri quietantiarum). Kvitance různého druhu se vztahem k dlužným závazkům, zajištěným v městských knihách, např. kvitance na zaplacení prostých dluhů, na vyplacení dědických podílů atd.; zápisy o dědických podílech a porovnání o pozůstalost.

Knihy smluv (libri conventinum). Různé smlouvy, které se vztahují k nemovitostem např. dědické dohody o narovnání, dohody mezi měšťany o nároky k domu atd.

Knihy závazků a cesí (libri cautionum et cessionum). Zápisy různých závazků na nemovitostech a postoupení práva k takovým závazkům.

Knihy odhadů (libri taxationum). Zápisy o odhadu ceny domů v souvislosti s jejich zařazením do pozůstalosti, po přestavbách atd.

Knihy listin. Opisy různých listin, které nebylo možno pro jejich obsah zařadit do některých speciálních knih.

Knihy komisí a porovnání. Různé zápisy o porovnání sporných záležitostí vztahujících se k nemovitostem.

Knihy testamentů, kšaftů (libri testamentorum). Zápisy posledních vůlí, kšaftů městských obyvatel.

Knihy inventářů (libri inventariorum). Soupis a popis majetku movitého i nemovitého, náležejícího jednotlivci v době jeho smrti.

Knihy sirotčí. Knihy pro správu sirotčího jmění a ustanovení poručníků.

 

III. Knihy jiných městských orgánů

A. Úřady

a) Úřad purkmistrovský

Manuály, knihy rukojemství, plnomocenství aj., knihy trhů, obnov rady.

b) Úřad městského rychtáře

Knihy soudního jednání a smluv uzavřených před městským rychtářem.

c) Úřad šestipanský

Knihy správní: zprávy do rady a k apelacím, knihy dekretů a missivů, knihy výchozů, protokoly o zasedání.

Knihy hospodářské: počty příjmů a vydání, počet hlavní, peněžité počty mlýnů, fundace kostelní.

Knihy vrchnostenské (soudní): knihy svědomí, výpovědí, nálezů, trhové, přípovědí, obligací, kvitancí, smluv a narovnání, cesí, testamentů.

d) Hospodářská správa (h. administrace)

Knihy dekretů, instrukce, protokoly o zasedání.

e) Úřad desetipanský

Knihy dekretů, missivů, přísah, protokoly zasedání, knihy smluv, svědectví.

f) Úřad mostu pražského

Knihy správní: kniha památná, protokoly schůzí, dekrety, missivy, instrukce.

Knihy hospodářské: seznamy gruntů a důchodů, počty, platy z vinic a pozemků za Újezdskou branou a v Braníku.

Knihy vrchnostenské: knihy nálezů, trhové, obligací, testamentů, kvitancí, zádušní knihy kostela sv. Filipa a Jakuba na Smíchově.

g) Úřad porybného

Knihy pamětní, instrukce, registra porybného trhu, počet příjmů a vydání.

h) Kniha tarmarku (tandlmark, vetešnický trh)

i) Komise pro potravinářské trhy (složená ze zástupců Starého Města, Nového Města a Malé Strany)

ceny obilí

knihy zpráv o trhu potravin

kniha na taxy viktuálií

B. Záduší a špitál

Některá záduší zapisují všechno do jediné knihy, kterou nazývají manuál. Knihy novější jsou již věcně dělené, lze je rozdělit do tří skupin:

a) Knihy zádušní správy: knihy památné, knihy spisů, zpráv, dekretů, fundací, instrukce pro úředníky.

b) Knihy správy kostelů, statků a důchodů: knihy počtů, registra příjmů a vydání, inventář věcí kostelních.

c) Patrimoniální knihy pro venkovské statky (Chabry, Mastířovice, Doubravice, Modletice, Trněný Újezd, Sedlec, Kojetice, Svépravice, Zlíchov, Veliká Ves, Prosek a kostel sv. Víta v Kojeticích): knihy obligací, cesí, kvitancí, nálezů, testamentů, knihy poddaných, knihy na popsání sirotků, purkrechtní knihy, zádušní počet kostela sv. Víta v Kojeticích.

Viz Přehled písemností patrimoniální správy na území hl. města Prahy a dalších panství ve správě pražských měst podle stavu v roce 1848 (PDF, 606 kB).

C. Práva delegovaná

a) Konířské právo nad obchodem koní: protokoly zasedání

b) Poříční právo nad obchodem dřevným a plavci z Podskalí: manuály, knihy privilegií a dekretů, protokoly zasedání.

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny