Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Vrchnostenská správa

 

Vrchnostenská správa

Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

 

O původci

Vrchnostenská (patrimoniální) správa se vyvíjela od středověku jako výkonný orgán majitele panství coby jediného vlastníka veškeré půdy a osob na ní usazených; zahrnovala složku správní, soudní a policejní a v přenesené působnosti plnila i některé funkce státu. Panství (dominium) tvořilo uzavřenou, po všech stránkách soběstačnou jednotku, jejímž hospodářským základem byl velkostatek. Vrchnostenská (panská) kancelář, zajišťující chod a správu dominia, zaměstnávala odborné i pomocné úředníky, jejichž počet a specializace záležely na velikosti a charakteru panství. Vrchní dozor nad celým úřadem a plnou odpovědnost vůči majiteli panství měl hejtman (dříve purkrabí). Od poloviny 18. století sílí snahy státu po omezení kompetencí vrchnostenské správy a prosazení dohledu státních úřadů nad některými složkami její správy (především nad agendou kontribučenskou). Další zásah do pravomocí vrchnostenských úřadů představovaly josefínské reformy. Důsledkem těchto vlivů byl rozpad centrální panské kanceláře na tři úřady: hospodářský zajišťující vlastní provoz velkostatku, soudní pro agendu spornou i nespornou a hlavní pro přenesenou politickou správu. Konec vrchnostenské správy znamenalo zrušení poddanství v roce 1848. Knihy někdejší vrchnostenské správy (zejména hospodářského obsahu) využívali její právní nástupci i po uvedeném datu.

 

Popis fondů

Jedná se o malou skupinu fondů bývalých vrchnostenských správ (patrimonií) v nejbližším okolí hlavního města Prahy. S výjimkou fondu Velkostatek hl. města Prahy v Libni jsou v Archivu hl. města Prahy dochována pouze nepatrná torza spisové agendy patrimonií a velkostatků nebo dodatky k fondům uloženým ve státních archivech. Všechny pozemkové knihy a několik účetních knih z těchto patrimonií jsou v početném množství uloženy ve Sbírce rukopisů. Viz Přehled písemností patrimoniální správy na území hl. města Prahy a dalších panství ve správě pražských měst podle stavu v roce 1848 (PDF, 606 kB).

 

Jednotlivé fondy

Velkostatek hlavního města Prahy v Libni 1662–1850 (1896). Rozsáhle dochovaný celek knih (úřední, pomocné, účetní) a spisů (agenda soudní, politická, hospodářská, kontribuční, konskripční, účetní, židovská). Provizorně uspořádáno, inventární soupis. Úřední a účetní knihy součástí Sbírky rukopisů, jednotliviny součástí Sbírky listin. Souvislost též s oddělením L Hlavní spisovny magistrátu.

 

Velkostatek Dejvice 1696–1848 (1879). Malé torzo spisů. Pozemkové knihy a knihy listin součástí Sbírky rukopisů. Torzo spisů též ve Státním oblastním archivu Praha.

 

Velkostatek Dolní Počernice 1738–1848 (1935). Malé torzo spisů. Pozemkové knihy a knihy listin a obligací součástí Sbírky rukopisů.

 

Velkostatek Jinonice–Radlice 1616–1848 (1881). Nepatrný zlomek spisů. Pozemkové knihy součástí Sbírky rukopisů. Rozsáhlý fond ve Státním oblastním archivu Třeboň.

 

Velkostatek Michle 1533–1848 (1880). Malé torzo spisů. Pozemkové a účetní knihy součástí Sbírky rukopisů.

 

Velkostatek Motol 1749–1848 (1878). Jednotliviny spisové agendy. Pozemkové knihy součástí Sbírky rukopisů.

 

Velkostatek Smíchov 1828–1848 (1855). Malé torzo spisů.

 

Velkostatek Tachlovice–Jeneč, Hostivice 1780–1848 (1870). Nepatrný zlomek spisů. Pozemková kniha viniční součástí Sbírky rukopisů. Rozsáhlý fond ve Státním oblastním archivu Praha.

 

Velkostatek Vinoř 1676–1848 (1878). Zlomek spisů. Pozemkové a účetní knihy součástí Sbírky rukopisů. Část fondu ve Státním oblastním archivu Praha.

 

Přesahy do jiných sbírek a fondů

AMP, Sbírka rukopisů: pozemkové a další knihy vrchnostenské správy.

AMP, Sbírka listin.

AMP, MHMP I., Hlavní spisovna, oddělení L.

AMP, Ortsgerichte 1784–1850

Státní oblastní archiv Praha

Státní oblastní archiv Třeboň

 

Přístupnost

Knihy ve Sbírce rukopisů, listiny v uspořádané části Sbírky listin a Velkostatek hl. města Prahy v Libni jsou přístupné.