Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Spisová služba a skartační řízení pro městské části hl. města Prahy

tel.: 236 004 039
tel.: 236 004 001

e-mail: Marek.Lastovka@praha.eu
e-mail: Tomas.Dvorak@@praha.eu

 

Městské části hl. města Prahy patří podle § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi veřejnoprávní původce s povinností uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.

Podrobnosti uchovávání dokumentů, výkonu spisové služby a výběru archiválií ve skartačním řízení upravují základní předpisy viz Legislativa.

 

Spisový řád a jeho náležitosti
(10. 6. 2015)

Vzorový spisový řád pro městské části Praha 1 až Praha 22
(10. 6. 2015)

 

Prezentace z metodického setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě (29. 9. 2015)

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče

Povinnosti ve výkonu spisové služby

K problematice spisové služby v elektronické podobě

Skartační řízení v elektronické podobě

Harmonogram další práce

 

Prezentace z metodického setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě (9. 6. 2015)

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče

Povinnosti ve výkonu spisové služby

K problematice spisové služby v elektronické podobě

Skartační řízení v elektronické podobě

Harmonogram další práce

 

Obecné metodické návody a stanoviska

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Povinnosti obcí stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví (základní informace určené obcím)
(1. 1. 2013)

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců
(30. 6. 2014)

Datové schránky a činnost správních orgánů
(31. 10. 2012)

Stanovisko k označení výstupu z autorizované konverze dokumentů
(1. 12. 2014)

Stanovisko k užívání časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě
(6. 4. 2010)

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu
(8. 4. 2015)

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání
(31. 12. 2014)

 

Užitečné odkazy

Spisová služba v otázkách a odpovědích

Nástroje Národního digitálního archivu