Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Pražský sborník historický
tel.: 236 004 943 e-mail:psh.redakce@praha.eu

POKYNY PRO AUTORY A ETICKÁ PRAVIDLA

Rozsah a součásti příspěvků
Článek by neměl přesáhnout 80 normostran (1 str. = 30 řádek po 60 znacích vč. mezer = 1800 znaků) - včetně poznámkového aparátu a příloh. Součástí příspěvku by měly být: resumé (maximálně 1 str. textu), abstrakt (max. 15 řádků) a seznam klíčových slov v jazyce příspěvku. Jejich překlady (AJ a NJ) zajistí redakce.
U recenzí bývá obvyklý rozsah 4-8 normostran.

Obrazová příloha
Pokud tvoří součást příspěvku obrazová příloha, dodejte podklady buď v originále (redakce zajistí kvalitní sken/foto), anebo ji zašlete v digitalizované podobě, nejlépe ve formátu TIFF a v rozlišení 300 dpi při velikosti obrázku A4 (350 dpi při velikosti B5) - u pérovek ve dvojnásobně větším rozlišení. Neprovádějte, prosím, sami digitální přepočítávání rozlišení či převody z formátu JPEG do TIFF.
Maximální rozsah obrazové přílohy by neměl přesáhnout 10 obrázků. Kopie vyobrazení z publikací ani z internetu (vč. Wikipedie) nejsou přípustné. K obrazové příloze připojte kromě popisu/názvu i přesné údaje o jejich původu (včetně uvádění autora/autorů) a kopii dokladu o zajištění reprodukčních práv.
Redakce předpokládá, že autoři si zajistí příslušná povolení a souhlas s reprodukcí. V opačném případě nelze obrazovou přílohu publikovat!

Způsob odevzdání rukopisů
Texty by měly být odevzdány v elektronické podobě ve formátu RTF/DOC/DOCX, a to na CD- ROM nebo e-mailem na níže uvedenou adresu. Přiložen by měl být případně i kontrolní výtisk. Poskytnuté podklady (CD-ROM, obrazové přílohy) se vrací pouze na vyžádání.

Etická pravidla
Redakce přijímá k otištění pouze obsahově originální, dosud nepublikované texty ve standardní jazykové kvalitě, opatřené přesnými citacemi, respektive bibliografickými odkazy využitých prací. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout texty, které svým tématem či kvalitou zpracování neodpovídají standardům odborného recenzovaného periodika, resp. nezapadají do tematického profilu Pražského sborníku historického. Paralelní postoupení stejného rukopisu k otištění dalšímu periodiku je chápáno jako etický prohřešek.
Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech výhradně autorům, recenzentům, potencionálním recenzentům a členům redakční rady. Nepublikované texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce, redakční rady ani recenzenty.

Recenzní řízení
Příspěvky procházejí recenzním řízení, přičemž na každý příspěvek jsou zajištěny minimálně dva odborné lektorské posudky. O výsledku recenzního řízení jsou autoři studií informováni do 30 dnů od dodání posudků redakci.

PDF  Citační úzus (PDF, 150 kB)

Kontakt:
Redakce Pražského sborníku historického
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: psh.redakce@praha.eu
tel.: 236 004 943