Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Archiv přednášek
tel.: 236 004 062 e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu

 

2014
18. prosince 2014, Mgr. Šárka Hálečková, Bc. Jan Bilwachs
Charles Luython (1557-1620), rudolfinský skladatel a varhaník. Pokus o stylovou charakteristik
11. prosince 2014, PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Malířská výzdoba šternberského zámku Troj
13. listopadu 2014, PhDr. Vít Mišaga, Ph.D.
Válka jako denní rutina? Dánský vpád do Slezska a na Moravu v roce 1626 z pohledu kapitána Trosta a jeho voják
6. listopadu 2014, Mgr. Pavla Hasilová
Voli na hradbách, fortifikační vlna, neodměněný ras a suť na políčkách pražských zahrádkářů. Místodržitelská fortifikační komise pro Prahu a Cheb 
5. června 2014, Mgr. Petr ŠMÍD      
Fenomén sebevraždy v raně novověkých Čechách
22. května 2014, Mgr. Ivana NĚMEČKOVÁ    
Proměny sociální situace venkovského obyvatelstva v 17. až 19. století na příkladu panství Horšovský Týn
3. dubna 2014, Mgr. Tereza DAŇKOVÁ    
Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 18. a 19. století

20. března 2014, Mgr. Marek BRČÁK
Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě v 17. století

 2013
12. prosince 2013, Bc. Eva JAROŠOVÁ
Tuoniova vlast věčná. Podoby funerální kultury v raně novověkém Finsku
5. prosince 2013, Dr. Jaroslava HAUSENBLASOVÁ
Praha - rezidence Ferdinanda I. 1526-1564. Vzory, koncepty a realizace
28. listopadu 2013, Bc. Petra JAKOUBKOVÁ
Jiří Nigrin a typografický vývoj nototisku v jeho dílně

30. května 2013, Bc. Ondřej ŠVEHELKA
Odběhlec a stát. Vojenští zběhové z císařsko-královské armády v době osvícenského absolutismu pohledem dokumentů Českého gubernia
16. května 2013, Mgr. Jan SÍČ
Hospodaření tří generací rodu pánů z Pernštejna v průběhu 16. století
4. dubna 2013, PhDr. Štěpán VÁCHA , Ph.D.
Sub utraque, sub una. Neznámý pramen k sakrální topografii předbělohorské (rudolfínské) Prahy
14. března 2013, Mgr. Martina BARDOŇOVÁ
„Diplomat je osoba, která vás může poslat do pekla takovým způsobem, že se na ten výlet dokonce těšíte." Španělská diplomacie u císařského dvora 1608-1617
2012
20. prosince 2012, PhDr. Dagmar KUTÍLKOVÁ
Proměna oděvní typologie mužského obleku v českých zemích období raného novověku
13. prosince 2012, Mgr. Ondřej PODAVKA
Alois Hackenschmidt a jeho korespondence s Bohuslavem Balbínem
29. listopadu 2012, Mgr. Kateřina SMYČKOVÁ
Mariánský ctitel Jan Ignác Dlouhoveský v zrcadle literární (sebe)prezentace
22. listopadu 2012, Mgr. Jan BOUČEK
Klientský systém a šlechtická společnost 17. století na příkladu Pavla Michny z Vacínova
25. října 2012, Bc. Jan LOCHOVSKÝ
Židé v myšlení společnosti českých zemí na prahu novověku

10. května 2012, Bc. Klára ANDRESOVÁ
Císařská armáda období třicetileté války ve vojenských táborech. Rekonstrukce podoby tábora a sociálního začlenění jednotlivých typů jeho obyvatel na základě normativních pramenů, dobové beletrie a ego-dokumentů
19. dubna 2012, Bc. František IŠA
Poselská služba v raně novověkém Dvoře Králové nad Labem. Komunikační roviny královského města v diplomaticko-geografických souvislostech (na příkladu register branných)
22. března 2012, Bc. Marek BRČÁK
Příchod a etablování kapucínského řádu v českých zemích v letech 1599-1618
8. března 201, JUDr. et Mgr. Jan ANDRLE
Kult sv. Františka Xaverského v raně novověkých českých zemích
2011
30. listopadu 2011, PhDr. Jitka JANEČKOVÁ
Poprava Jana Sladkého Koziny v Plzni. Epilog chodského sporu o „stará práva"
9. listopadu 2011, Josefína MATYÁŠOVÁ
Hudební vzdělání české renesanční šlechty
19. října 2011, Mgr. Petr ŠMÍD
Hrdelní soudnictví, kriminalita a každodennost v předbělohorských Čechách
6. dubna 2011, Bc. Kateřina DUFKOVÁ
Jan Šembera Černohorský z Boskovic, velmož moravské renesance
16. února 2011, Mgr. Václav CHMELÍŘ
Město jako etapa života nižší šlechty 17. a 18. století ve středních a západních Čechách
2010
8. prosince 2010, PhDr. Oldřich KORTUS, PhD.
Plzeň a okolí za třicetileté války
10. listopadu 2010, Kamil BUREŠ
Uherské bojiště na konci 17. století pohledem korespondence mladých šlechticů
20. října 2010, PhDr. Markéta RŮČKOVÁ    
Archiv Matouše Konečného a studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století

19. května 2010, Mgr. Jakub KRČEK
Josefínské rušení klášterů na Plzeňsku - prameny a možnost jejich využití pro studium dějin klášterů
27. dubna 2010, Pavlína CERMANOVÁ
Příběh Antikrista v obrazových pramenech
7. dubna 2010, Mgr. David NOVOTNÝ
Mezi normou a realitou. Královští rychtáři ve východočeských věnných městech předbělohorského období (1548-1619)
17. března 2010, Mgr. Pavla JIRKOVÁ
„... alß sein eigen Kindt...": Dětství a dětský věk pohledem testamentů na příkladě města Jihlavy na přelomu 16.-17. století
3. března 2010, Štěpán VÁCHA - Irena VESELÁ - Vít VLNAS - Petra VOKÁČOVÁ
Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723 - prezentace knihy
2009
16. prosince 2009, PhDr. Helena ZIMMERMANN
Bohatství a moc v raně novověkých městech. Srovnání Mnichova a Prahy s Norimberkem a Augsburkem v letech 1550-1650
18. listopadu 2009, PhDr. Martin OMELKA -  Mgr. Otakara ŘEBOUNOVÁ
Příspěvek k poznání funerální kultury barokního měšťanstva - příklad multidisciplinárního výzkumu pohřebiště ve Šporkově ulici v Praze na Malé Straně
27. května 2009, PhDr. Ondřej BASTL
Prameny k pruským vojenským výletům do českých zemí v 18. století
29. dubna 2009, Mgr. Oldřich KORTUS, PhD.
Cheb a Chebsko v letech 1631 a 1632
25. března 2009, PhDr. Petr KREUZ, Dr.
Vyvolávání ďábla v jezuitském semináři na Malé Straně v roce 1644
2008
10. prosince 2008, PhDr. Pavel KŮRKA
Farnost a farníci v utrakvismu
26. listopadu 2008, Mgr. Pavla JIRKOVÁ
Měšťanská rodina raného novověku z pohledu jihlavských testamentů: velikost rodiny a početnost dětské složky, rodinné strategie a (sebe)uvědomění
3. listopadu 2008, prof. dr. hab. Janusz TANDECKI
Kancelarie w miastach hanzeatyckich w okresie średniowiecza
18. června 2008, Dr. Wacław GOJNICZEK
Hornoslezská šlechta v Čechách a na Moravě v 16. a v první polovině 17. století 
14. května 2008, Mgr. Vítězslav PRCHAL
Proměny vojenské role aristokracie z českých zemí v raném novověku
30. dubna 2008, PhDr. Pavel KŮRKA
Co přinesl utrakvismus nového ve farní správě
13. února 2008, PhDr. Josef ŠEBESTA, PhD
Kryštof Harant a hudba
2007
12. prosince 2007, Bc. Tomáš FOLTÝN
Barokní šlechtic Ferdinand August z Lobkowicz (1655-1715)
28. listopadu 2007 Mgr. Pavla JIRKOVÁ
Testamentární praxe v Jihlavě na konci 16. století (testament jako pramen pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii)
14. listopadu 2007, Mgr. Tomáš DVOŘÁK
Hospodářství Starého Města pražského po třicetileté válce
24. října 2007, Mgr. Oldřich KORTUS
Každodennost v době saského vpádu v letech 1631 - 1632
11. dubna 2007, Mgr. Marek ĎURČANSKÝ
Městská správa ve středním Polabí za třicetileté války
14. března 2007, Mgr. Blanka MAULEOVÁ
„Téhož roku dáli se velcí divové jak v Čechách, tak jinde." Zázraky a lidová proroctví za třicetileté války
14. února 2007, Mgr. Oldřich KORTUS
Praha v době saského vpádu v letech 1631 - 1632
2006
13. prosince 2006, Mgr. Jiří KUBEŠ, PhD.
Volby římských králů v raném novověku (na příkladě volby Leopolda I. v letech 1657-1658) 
29. listopadu 2006, Mgr. Jan KILIÁN
Všední den malého města za třicetileté války na příkladu Mělníka
1. listopadu 2006, Mgr. Hana HRACHOVÁ
Špitál v Rokycanech v novověku 
18. října 2006, Dr. Michael DIEFENBACHER
Handelskontakte der Nürnberger Patrizienfamilie Tucher nach Osten um 1500