Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nově zpracované fondy

SVAZ ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ
obvodní výbory Prahy 2, 4, 5, 7, 8 a 10 a závodní odbočky při NVP

Svaz československo-sovětského přátelství vznikl roku 1948 sloučením dvou starších spolků, které existovaly již za první republiky [Svaz přátel SSSR (založen 1931) a Společnosti pro hospodářské a kulturní styky se SSSR (založena 1925)]. Největší aktivitu svaz vyvíjel v 50. letech 20. století. Během Pražského jara 1968 a po srpnové okupaci nastal krátký útlum činnosti, v době normalizace byl opět aktivní. Jednalo se o jednu z nejmasovějších organizací Národní fronty.

Úkolem svazu bylo popularizovat vědu, literaturu a kulturu Sovětského svazu. Svaz pořádal kurzy ruštiny, přednášky o SSSR a kulturní akce, mezi kterými byl např. Měsíc československo-sovětského přátelství, Dny kultury ČSSR v Sovětském svazu atp.

V Archivu hl. města Prahy jsou uloženy materiály obvodních výborů Prahy 2, 4, 5, 7, 8, 10 a doklady závodní odbočky při Národním výboru hlavního města Prahy.

Materiály obsahují především zápisy ze schůzí a z obvodních konferencí, nachází se zde zprávy o výuce ruštiny či doklady k soutěžím pro mládež (Za tajemstvím jantarové země, Puškinův památník atp.) Dochovaly se i dokumenty základních organizací, jedná se především o hlášení o činnosti, torzovitě se dochovala i evidence členů či další dokumentace. 

Ač jsou jednotlivé fondy dochovány mezerovitě či dokonce torzovitě, dohromady tvoří celek informující o činnosti Svazu československo-sovětského přátelství v Praze v letech 1949–1990. Dokumenty před rokem 1968 obsahují fondy obvodního výboru Praha 2, Praha 7 a závodní odbočky při Národním výboru hlavního města Prahy.