Documenta Pragensia Supplementa

Pokyny pro autory a etická pravidla

Uzávěrka jednotlivých svazků Documenta Pragensia Supplementa probíhá pokynů redakce, zpravidla do čtyř měsíců po konání konference či workshopu. Texty by měly být odevzdány v elektronické podobě v textovém editoru MS-Word (ve formátu .doc, .docx, nebo RTF) nebo v editoru kompatibilním s prostředím MS-Windows, a to prostřednictvím e-mailu na níže uvedenou adresu. Poskytnuté podklady (CD, obrazové přílohy) se vracejí pouze na vyžádání.

Redakce přijímá k otištění pouze obsahově originální, dosud nepublikované texty ve standardní jazykové kvalitě, opatřené přesnými citacemi, respektive bibliografickými odkazy využitých prací. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout texty, které svým tématem či kvalitou zpracování neodpovídají standardům odborného recenzovaného periodika. Paralelní postoupení stejného rukopisu k otištění dalšímu periodiku je chápáno jako etický prohřešek.

Příspěvek by neměl přesáhnout 25 normostran (1 str. = 30 řádek po 60 znacích vč. mezer = 1800 znaků) včetně poznámkového aparátu a příloh. Součástí příspěvku by měly být: resumé (maximálně 1 str. textu), abstrakt (max. 15 řádků) a seznam klíčových slov (5-10) v jazyce příspěvku. Jejich překlady (AJ a NJ) zajistí redakce.

Pokud tvoří součást příspěvku obrazová příloha, zašlete ji, prosím, v digitalizované podobě na CD, nebo prostřednictvím internetového úložiště, nejlépe ve formátu TIFF. Maximální rozsah obrazové přílohy by neměl přesáhnout 5 černobílých obrázků. Kopie vyobrazení z publikací ani z internetu (vč. Wikipedie) nejsou přípustné. K obrazové příloze připojte přesné údaje o jejich původu. Redakce předpokládá, že si autoři zajistí příslušná povolení a souhlas s reprodukcí. V opačném případě nelze obrazovou přílohu publikovat.
Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech výhradně autorům, recenzentům, potencionálním recenzentům a členům redakční rady. Nepublikované texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce, redakční rady ani recenzenty.

Kontakt:

Redakce Documenta Pragensia Supplementa

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: Katerina.Jisova@praha.eu, Jan.Hrdina@praha.eu
tel.: 236 004 021, 236 004 085