Documenta Pragensia Monographia

Recenzní řízení

Publikované texty procházejí recenzním řízením, přičemž na každý text jsou redakcí zajištěny dva odborné posudky. V případě rozporného vyznění posudků se text zadává k posouzení třetí osobě. Recenzní řízení je jednostranně anonymizované (recenzent zná jméno autora, autor nezná jméno recenzenta). Recenzenty studií vybírá redakční rada a řádný průběh oponentského řízení, jež probíhá podle obecně přijímaných pravidel, zajišťuje redakce. Recenzní posudky musí být vypracovány objektivně. V případě, že by při jejich vyhotovení mohlo dojít ke střetu zájmů, musí o tom recenzent redakci neprodleně informovat. O výsledku recenzního řízení jsou autoři informováni do 30 dnů od dodání posudků redakci. Autor má právo provést jednu předtiskovou korekturu svého textu.