Sbírka listin 1158–2001
Oddělení historických sbírek a depozit

 

POPIS SBÍRKY
Sbírka listin Archivu hl. města Prahy neobsahuje pouze listinný a listový materiál v čistě diplomatickém smyslu, ale také aktový materiál vzešlý z činnosti pražských měst a z nejranějšího období regulovaného magistrátu a také písemnosti příležitostné povahy.


ČLENĚNÍ SBÍRKY
Podle převažující psací látky byl rozdělen na dvě skupiny, listiny pergamenové a listiny papírové:
 
I. PERGAMENOVÉ LISTINY
V původním uspořádání se sbírka pergamenů dělila na čtyři oddělení označené římskými čísly.


Na počátku 90. let 20. století při zpracovávání dosud neinventovaných archiválií Spolku pro dějiny Němců v Čechách získaných po druhé světové válce byly pro nové přírůstky definice jednotlivých oddělení upraveny. Do I. oddělení byly nově ukládány listiny vydané nejrůznějšími suverény týkající se nějakým způsobem pražských měst. To znamená, že sem byly včleněny také erbovní listiny pro obyvatele pražských měst vydané římskými králi a císaři, ale i papežská breve týkající se pražských kostelů a kaplí či pražských měšťanů. Do II. oddělení nově připadla nepanovnická vydání psaná na pergamenu, která se týkají Prahy, většinou jde o výhostní, výuční a zachovací listy žadatelů o pražské měšťanství, dobré vůle nebo palatinátní udělení erbu a predikátu. Za zmínku stojí jediný známý originál přijetí k erbu. Obsah III. a IV. oddělení zůstal nezměněn. Přidáno bylo V. oddělení pro nepragensiální dokumenty, lhostejno zda panovnické či soukromé. V průběhu poslední dekády 20. století byly do pergamenových listin, především do jejich II. oddělení, delimitovány písemnosti na pergamenu nacházející se ve Sbírce papírových listin a i nadále sem jsou zařazovány nové akvizice.

II. PAPÍROVÉ LISTINY
Papírové listiny se sestávají z pěti (resp. šesti) oddělení.


 
PŘÍSTUPNOST
Pergamenové listiny jsou zpracovány ve formě databáze a s výjimkou poslední fáze delimitace i tištěného inventáře. Papírové listiny jsou postupně inventarizovány; dosud je kompletně zpracované II. oddělení, a to formou databáze s rejstříkovými odkazy především na majitele a čísla katastrální a popisná. Obdobným způsobem se zpracovává oddělení IV. oddělení. I. a V. oddělení jsou zpracována ve formě databáze vycházející z kartoték a přírůstkových seznamů z druhé poloviny 40. let 20. století.
V Archivním katalogu jsou dostupné digitální reprodukce vybraných pergamenových listin (zejména městská privilegia, cechovní listiny, erbovní a nobilitační privilegia) a pečetí papírových listin.