Přehled primasů a primátorů Prahy

Titulatura hlavního představitele pražské obce úzce souvisí s vývojem městské samosprávy, reprezentované městskou radou. V radě Starého Města pražského zasedalo od r. 1350 osmnáct radních (konšelů), z nichž dvanáct postupně zastávalo po dobu čtyř týdnů purkmistrovský úřad. Purkmistr, jenž v prvním a posledním funkčním období otevíral a uzavíral městské počty, byl od r. 1537 nazýván primas. Od r. 1558 byl užíván také titul primátor. Za úřadování Kašpara Loselia z Velechova v letech 1622–1630 byla funkce primátora a purkmistra dočasně sloučena, poté se konšelé v purkmistrovském úřadě opět střídali, a to až do roku 1729, kdy bylo obnovování městské rady zrušeno a primátorská hodnost se stala doživotní. Správními reformami z let 1783–1784 byla spojena čtyři pražská města a vytvořen magistrát, do jehož čela byl postaven purkmistr, jmenovaný guberniem. Volba městského zastupitelstva a purkmistra byla opět obnovena reformami v r. 1848. Ve 2. polovině 19. století bylo jméno německého původu (něm. Bürgermeister) nahrazováno českým označením starosta či již dříve užívaným názvem primátor. Po vzniku Velké Prahy byl pro nejvyššího pražského představitele zaveden titul primátor hlavního města Prahy.

Literatura:
JAROSLAV DOUŠA, Seznam staroměstských purkmistrů z let 1618–1622, Pražský sborník historický 27,1984, s. 105–110
MILOŠ DVOŘÁK, Primátoři Starého Města pražského a hlavního města Prahy z let 1558–1985, Documenta Pragensia 5, 1985, s. 243–245
KAREL JAROMÍR ERBEN, Die Primatoren der kön. Altstadt Prag, Prag 1858
TÁŇA JELÍNKOVÁ, Pražští primátoři (1784–1993), Pražský sborník historický 26, 1993, s. 103–137
VÁCLAV VOJTÍŠEK, O původu a významu názvu „primátor hlavního města Prahy", Věstník hl. města Prahy, č. 3–4, (23. 6. 1945), s. 29–30
VÁCLAV VOJTÍŠEK, O vývoji samosprávy pražských měst, Praha 1927

Václav Jaroš z Kapí Hory 1537–1542
Šimon z Tišnova 1542–1543
Jakub Fikar z Vratu 1543–1547
Duchek Chmelíř ze Semechova 1547–1554
Jan Chochol ze Semechova 1554–1555
Jan Medař 1555–1557
Pavel Žipanský z Dražice 1558–1560
Jan Bartošek z Dražice 1560–1562
Pavel Žipanský z Dražice 1562–1563
Izaiáš (Zachariáš) od Rajských jablek 1563–1565
Pavel Kapr z Kaprštejna 1565–1567
Jan Bartošek z Dražice 1567–1571
Jiřík Žamberský 1571–1573
Jan Bartošek z Dražice 1574–1579
Izaiáš (Zachariáš) od Rajských jablek 1579–1581
Jan Bartošek z Dražice 1581–1584
Václav Krocín z Drahobejle 1584–1605
Ludvík Šlejfíř od Tří hmoždýřů 1606–1608
Jiřík Heidelius z Raznštejna 1608–1609
   primátorský úřad 2 roky neobsazen
Jan Kirchmajer z Reichvic 1611–1621
Kašpar Loselius z Velechova 1622–1631
František Cortesi z Peregrinu 1631–1634
Václav Voříkovský z Kundratic 1634–1637
Jindřich Václav Řečický 1637–1639
Jakub Dobřenský z Nigropontu 1639–1643
Mikuláš František Turek z Roznthálu a Šturmfeldu 1643–1672
Karel Felix Šustr z Goldburgu 1672–1677
JUDr. Matyáš Maxmilián Mach z Löwenmachtu 1678–1680
Jan Severýn Dirix z Brucku a Rottenberku 1680–1684
Jan Jiří Reismann z Riesenberku 1684–1694
Jan Friedrich Sachs 1694–1698
Jan Maxmilián Čečelický z Rosenwaldu 1698–1699
Bohuslav Jan Voříkovský z Kundratic 1700–1723
Jan Kašpar Prandt 1723–1742
   primátorský úřad neobsazen
Jan Václav Vejvoda ze Štromberka 1745–1757
Jan Václav Blažej Friedrich z Friedenberka 1758–1783
JUDr. Bernard Augustin Záhořanský z Vorlíka 1784–1788
Ondřej Steiner ze Steinerů 1788–1799
Jan Jindřich Neuber 1800–1804
Ondřej Steiner ze Steinerů 1804–1810
Jan Jiří Karl 1811–1819
Josef Kirpal 1820–1823
   úřad purkmistra neobsazen
Petr rytíř ze Sporschilů 1826–1838
Josef rytíř Müller z Jiřetína 1839–1848
JUDr. Antonín Strobach 1848, duben–květen
Tomáš Pštross 1848, 18. 5. – 31. 5.
JUDr. Václav Vaňka šlechtic z Rodlova 1848–1861
František Václav Pštross 1861–1863
JUDr. Václav rytíř Bělský 1863–1867
JUDr. Karel Leopold Klaudy 1868–1869
František Dittrich 1870–1873
Josef Huleš 1873–1876
Emilián rytíř Skramlík 1876–1882
JUDr. Tomáš Černý 1882–1885
Ferdinand Vališ 1885–1887
JUDr. Jindřich Šolc 1887–1893
Čeněk Gregor 1893–1896
JUDr. Jan Podlipný 1897–1900
JUDr. Vladimír Srb 1900–1906
JUDr. Karel Groš 1906–1918
JUDr. Přemysl Šámal 1918–1919
JUDr. Karel Baxa 1919–1937
PhDr. Petr Zenkl 1937–1939
JUDr. Otakar Klapka 1939–1940
JUDr. Alois Říha 1940–1945
JUDr. Václav Vacek 1945
PhDr. Petr Zenkl 1945–1946
JUDr. Václav Vacek 1946–1954
Adolf Svoboda 1954–1964
Ludvík Černý 1964–1970
JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska 1970–1981
Ing. František Štafa 1981–1988
Zdeněk Horčík 1988–1989
PaeDr. Josef Hájek 1989–1990
Jaroslav Kořán 1990–1991
Ing. Milan Kondr 1991–1993
RNDr. Jan Koukal, CSc. 1993–1998
Ing. arch. Jan Kasl 1998–2002
RNDr. Igor Němec 2002, 15. 7. – 28. 11.
MUDr. Pavel Bém 2002–2010
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 2010–2013
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 2013–2014
Mgr. Adriana Krnáčová 2014–2018
MUDr. Zdeněk Hřib 2018–2023
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. od 16. 2. 2023