Documenta Pragensia

Pokyny pro autory

Uzávěrka jednotlivých svazků sborníku probíhá vždy 31. prosince příslušného roku. Texty by měly být odevzdány v elektronické podobě v textovém editoru MS-Word (ve formátu RTF) nebo v editoru kompatibilním s prostředím MS-Windows, a to prostřednictvím e-mailu na níže uvedenou adresu. Poskytnuté podklady (CD, obrazové přílohy) se vracejí pouze na vyžádání.

Redakce přijímá k otištění pouze obsahově originální, dosud nepublikované texty ve standardní jazykové kvalitě, opatřené přesnými citacemi, respektive bibliografickými odkazy využitých prací. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout texty, které svým tématem či kvalitou zpracování neodpovídají standardům odborného recenzovaného periodika. Paralelní postoupení stejného rukopisu k otištění dalšímu periodiku je chápáno jako etický prohřešek.

Příspěvek by neměl přesáhnout 25 normostran (1 str. = 30 řádek po 60 znacích vč. mezer = 1800 znaků) včetně poznámkového aparátu a příloh. Součástí příspěvku by měly být: resumé (maximálně 1 str. textu), abstrakt (max. 15 řádků) a seznam klíčových slov (5-10) v jazyce příspěvku. Jejich překlady (AJ a NJ) zajistí redakce.

Pokud tvoří součást příspěvku obrazová příloha, zašlete ji v digitalizované podobě na CD, nebo prostřednictvím internetového úložiště, nejlépe ve formátu TIFF a v rozlišení 300 dpi při velikosti obrázku A4 (350 dpi při velikosti B5) - u pérovek ve dvojnásobně větším rozlišení. Neprovádějte, prosím, sami digitální přepočítávání rozlišení či převody z formátu JPEG do TIFF. Maximální rozsah obrazové přílohy by neměl přesáhnout 10 obrázků. Kopie vyobrazení z  publikací ani z internetu (vč. Wikipedie) nejsou přípustné. K obrazové příloze připojte přesné údaje o jejich původu (včetně uvádění autora/autorů) i kopii dokladu o zajištění reprodukčních práv.

Redakce předpokládá, že si autoři zajistí příslušná povolení a souhlas s reprodukcí. V opačném případě nelze obrazovou přílohu publikovat.

Příspěvky procházejí recenzním řízením, přičemž na každý příspěvek jsou zajištěny minimálně dva odborné lektorské posudky. O výsledku recenzního řízení jsou autoři studií informováni do 30 dnů od dodání posudků redakci.

Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech výhradně autorům, recenzentům, potencionálním recenzentům a členům redakční rady. Nepublikované texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce, redakční rady ani recenzenty.

Citační úzus (PDF, 65 kB)

Kontakt:

Redakce Documenta Pragensia

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: dp.redakce@praha.eu
tel.: 236 004 943,