Documenta Pragensia Monographia

Ediční řada knižních publikací založená roku 1992 jako paralelní doplněk periodika Documenta Pragensia (viz). Je určena pro vydávání vědeckých edic archivních pramenů k dějinám Prahy a rozsáhlejších samostatných vědeckých monografií o historickém vývoji městské správy, městského hospodářství a městských institucí, o kulturním životě, závažných historických událostech i běžné každodennosti hlavního města. Časové zařazení publikovaných titulů sahá od raného středověku až po dějiny současnosti. Jednotlivé svazky jsou recenzovány a redakčně zpracovány podle platných pravidel pro publikování vědeckých textů a jsou vybaveny úplným vědeckým aparátem.

Redakce a redakční rada

Pokyny pro autory a etická pravidla

Recenzní řízení

Obsah vydaných čísel

Kontakt:

Redakce Documenta Pragensia Monographia

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: Barbora.Lastovkova@praha.eu
tel.: 236 004 058 nebo 236 004 039