Legislativa

Archivnictví a spisová služba

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby


Přístup k informacím a ochrana osobních údajů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů... (GDPR)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Elektronická komunikace

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek