Okresní správa politická 1850–1927 (1929)
Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

O PŮVODCI
Jedná se o fondy tří okresních hejtmanství, pozdějších okresních správ politických, vykonávajících státní správu na území bývalých politických okresů v přímém okolí Prahy (okres karlínský, vinohradský a žižkovský; okres smíchovský je uložen v SOA Praha – Státním okresním archivu Praha-západ). V roce 1920 se část území politických okresů stala součástí tzv. Velké Prahy. Okresní hejtmanství zahájila svoji činnost k 1. 1. 1850 jako prvoinstanční úřady politické správy s všeobecnou působností a nahradila tak zrušené patrimoniální úřady. Byla vytvořena v sídle každého politického okresu a zahrnovala obvod dvou a více soudních okresů; v letech 1850–1855 byla označována také jako podkrajské úřady. V čele úřadu stál okresní hejtman mající k dispozici okresního komisaře, sekretáře a kancelářský personál. Další úprava vstoupila v platnost 15. 5. 1855, kdy zahájily svou činnost smíšené okresní a krajské úřady s pravomocí v oblasti politické, soudní a částečně i finanční. Spojení politických a soudních pravomocí se záhy ukázalo jako nevyhovující, a tak již v roce 1868 bylo přikročeno k nové organizaci politické správy, která znovu zaváděla okresní hejtmanství jako pravidelné orgány I. stolice politické správy. Obvod působnosti okresních hejtmanství se opět nazýval politický okres a zpravidla zahrnoval dva a více soudních okresů. Okresní hejtmanství zůstala zachována i po vzniku Československé republiky, pouze v roce 1919 byla přejmenována na okresní správu politickou, od níž byly odloučeny berní referáty a vytvořeny samostatné berní správy. V čele okresní správy politické stáli i nadále okresní hejtmani. Jejich existence byla ukončena k 1. 12. 1928, kdy vstoupil v platnost zákon č. 125/1927 Sb. o organizaci politické správy.


POPIS FONDŮ
Spisy dokumentující jednotlivé obory působnosti úřadů vykonávajících státní správu v okresech (záležitosti administrativní, politické, stavovské, konskripční, kultovní, školské, zdravotní, policejní, stavebně-policejní, sociální, zemědělské, průmyslové, živnostenské, finanční, komunikací, vojenské, spolkové). Stupeň dochovanosti jednotlivých fondů je rozdílný.


JEDNOTLIVÉ FONDY
Okresní správa politická Karlín (1828) 1850–1927 (1929). Rozsáhlý fond, přesto jen torzo původní spisovny. Knihy úřední i pomocné, spisy (obsahují cenné stavební plány hospodářských a průmyslových objektů). Připojeny archy sčítání obyvatelstva soudních okresů Brandýs nad Labem 1880-1900 a Karlín 1900. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis. Záznam v Archivním katalogu.

Okresní dohlédací hejtman Karlín 1869–1927 (1929). Částečně dochovaný fond. Spisy (též personální), knihy pomocné. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis. Záznam v Archivním katalogu.

Okresní správa politická Královské Vinohrady 1872–1927. Malé torzo fondu. Spisy, knihy pomocné (podací protokoly, elenchy). Záznam v Archivním katalogu.

Okresní správa politická Žižkov 1874–1927 (1928). Torzo fondu. Spisy, knihy pomocné (podací protokoly). Záznam v Archivním katalogu.


PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
SOA Praha – SOkA Praha-západ, Okresní úřad Smíchov.


PŘÍSTUPNOST
Uspořádané fondy Okresní správa politická a Okresní dohlédací hejtman Karlín jsou přístupné s výjimkou sčítacích operátů, z nichž je pro jejich špatný fyzický stav možno požádat pouze o výpis, viz podávání žádostí. Tištěné inventáře jsou dostupné v badatelně.