Časté dotazy

Jaké archiválie jsou veřejnosti přístupné?

Podmínky nahlížení archiválií ve veřejných archivech upravuje zákon č. 499/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. Stručné informace viz Badatelna.

Jak si mohu prohlížet digitální kopie matrik a jiných archiválií?

Digitální kopie matrik, soupisu pražského obyvatelstva a dalších archiválií jsou postupně zpřístupňovány na stránkách Archivu hl. města Prahy ve vyhledávacím systému Archivní katalog. Pro rychlý přístup k digitalizovaným matrikám klikněte na odkaz „Sbírka matrik" na úvodní straně Archivního katalogu.

Kdy budou zpřístupněny digitální kopie celé sbírky matrik a soupis pražského obyvatelstva?

Digitálně přístupné jsou všechny matriky a jejich indexy vyjma nově převzatých knih v r. 2020 (z nich zveřejněno 70 % knih), v případě soupisu pražského obyvatelstva je přístupný celý soubor digitalizovaných archů oddílu pražských příslušníků starší evidenční řady. Digitalizace archů cizích příslušníků (přístupných 65 % archů) stále pokračuje. U souboru cizích domovských příslušníků ze soupisu pražského obyvatelstva je horizont dokončení cca 4 roky. Digitalizované archy všeobecného sčítání lidu jsou zveřejněny z let 1869, 1880, 1890 (jen větší část Starého Města). Postup digitalizace je dán plánem digitalizace archiválií na rok 2023 (PDF), zveřejnění digitálních kopií probíhá následně s ohledem na kapacitní možnosti. 

Jak si mohu objednat reprodukce archiválií?

Fotografické a digitální reprodukce poskytujeme na základě Vaší písemné objednávky (stačí jako příloha e-mailu). Ta musí obsahovat určení, z jakých archiválií mají být reprodukce pořízeny nebo jaké již pořízené reprodukce mají být poskytnuty. Dále je nutné uvést rovněž přesný účel využití reprodukcí v případě uveřejnění (název a autora publikace, výstavy apod.), výše nákladu u publikací, adresu a telefon žadatele, popř. bankovní spojení, IČO a registraci firmy. Poté s Vámi Archiv hl. města Prahy uzavře "Dohodu o udělení jednorázového reprodukčního práva". Cena za zhotovení a za souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválie se řídí Ceníkem služeb. Využití reprodukcí archiválií pro vědecké účely je bezplatné.
Zveřejnění archivního materiálu na internetu povolujeme jen v nízké kvalitě (delší strana nesmí přesáhnout 500 pixelů). Toto využití musí být výslovně uvedeno ve výše uvedené Dohodě nebo je nutné uzavřít novou smlouvu pro tento účel. Pro studijní a podobné účely doporučujeme kopie vytištěné na obyčejný papír. V takovém případě zaplatíte pouze cenu za zhotovení reprodukcí, tj. 5 Kč za 1 kus formátu A4, 8 Kč za formát A3.

Chci vypracovat historii svého rodu. Jak mám postupovat?

Pro začínající genealogy jsme připravili stránky se základními informacemi k nejvyužívanějším rodopisným pramenům, jaké představují matriky, soupis pražského obyvatelstva, pozemkové knihy aj. Viz Pro genealogy.

Jak zjistím bydliště svých předků žijících v Praze?

Údaj o bydlišti lze vyhledat v publikacích i archivních pramenech. V první řadě je třeba zmínit dobové pražské adresáře a schematismy, které jsou dostupné jak ve studovně Archivu hl. města Prahy, tak v digitální podobě na webu Městské knihovny v Praze
Z archivních materiálů se jedná především o dva typy pramenů, a to policejní přihlášky a soupis pražského obyvatelstva vedený popisním referátem Magistrátu hl. města Prahy. Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství z let 1850-1914 jsou uloženy v Národním archivu, který postupně zpřístupňuje digitální kopie jednotlivých archů na svých internetových stránkách.
Soupis pražského obyvatelstva, uložený v Archivu hl. města Prahy, eviduje pražské domovské příslušníky a osoby, žijící na území tehdejší Prahy v letech 1830-1949. Vzhledem k tomu, že špatný fyzický stav popisních archů nedovoluje jejich předkládání badatelům v originální podobě, byla v rámci projektu Ad fontes zahájena systematická digitalizace starší řady konskripce. Pořízené digitální reprodukce jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog). V současnosti je zpřístupněn celý soubor domovských příslušníků starší řady, viz výše.

Potřebuji potvrzení o studiu/vyučení. Jak mám postupovat?

Viz Podávání žádostí.

Potřebuji potvrzení doby zaměstnání. Jak mám postupovat?

Viz Podávání žádostí.

Pořádáme třídní sraz a potřebuji zjistit údaje o bývalých spolužácích. Mohu je získat z třídních výkazů uložených v Archivu hl. města Prahy?

Nahlížení archivních materiálů obsahujících osobní údaje žijících osob je podle § 37 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, možné pouze v případě, pokud dotčená osoba nevznese písemné námitky. Uvážíme-li počet osob, které by v tomto případě musely být archivem prostřednictvím jeho nadřízeného orgánu na úseku archivnictví a spisové služby vyrozuměny, je zřejmé, že se jedná o dlouhodobý úkon. Archiv hl. města proto žadatelům doporučuje obrátit se na Ministerstvo vnitra, které od 1. července 2010 zprostředkovává na základě § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů kontakt s hledanou osobou. Viz Ministerstvo vnitra.

Potřebuji stavební plány svého domu. Na koho se mám obrátit?

Stavební plány existujících pražských domů jsou uloženy ve spisovně odboru výstavby územně příslušného úřadu městské části. K nahlížení dokumentů je nutný souhlas majitele domu.

Rád bych nabídl archivu darem/k prodeji archiválie v mém vlastnictví. Na koho se mám obrátit?

Viz Předarchivní péče - Nákup, darování a depozita.

Jsme škola/městská organizace a nevíme, jak máme naložit s písemnostmi. Můžeme je zničit?

Viz Předarchivní péče - školy a městské organizace.