CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Archiv města Břevnov

Osada Břevnov se řadí k nejstarším osadám v okolí Prahy, první zmínky o ní pochází z roku 993. Zakládací listina kláštera sv. Vojtěcha a Benedikta ze 13. století se zmiňuje i o existenci vesnice Břevnov, jež pravděpodobně existovala ještě před založením kláštera.

V minulosti byla obec rozdělena na tři části, a to Velký Břevnov, Malý Břevnov a Tejnku, které byly později spojeny. Správu obce měl na starosti rychtář dosazený opatem kláštera. V době husitských válek byl zcela zpustošen klášter, během 16. století ves dvakrát vyhořela a další škody napáchala třicetiletá válka. V 18. století byla obec poznamenána událostmi sedmileté války a války o rakouské dědictví. Konec 18. století znamená pro Břevnov začátek populačního, stavebního a hospodářského rozvoje.

V roce 1907, během návštěvy císaře Františka Josefa I., byl Břevnov povýšen na město. Listina stvrzující tento akt byla vydána 11. května 1907. Většina pozemkového vlastnictví na území města ale nadále patřila benediktinům. Ke změně poměrů došlo až v důsledku první pozemkové reformy za první republiky. K 1. lednu 1922 se Břevnov stal součástí Velké Prahy a byl začleněn do městského obvodu Praha XVIII. V roce 1949 bylo území Prahy rozděleno na 16 obvodů (zákon č. 76/1949 Sb.); obvod Praha XVIII. dostal nově označení Praha 5. Další reorganizace pražských obvodů proběhla v roce 1960. Dosavadních 16 obvodů bylo reorganizováno na 10 a obvod Praha 5 byl sloučen s obvodem Praha 6.

Fond Archiv města Břevnov je dochován pouze torzovitě, nicméně badatelům může poskytnout cenné poznatky k dějinám Břevnova. Z úředních knih se dochovaly převážně protokoly obecních orgánů a místních komisí, dále dvě matriky domovských příslušníků a protokol vydaných domovských listů, parcelační protokoly, školní protokoly, trestní rejstřík a evidence dovolenců a záložníků. Z pomocných knih podací protokoly obecního úřadu, místní školní rady a pomocné válečné úřadovny v Břevnově a indexy k trestnímu protokolu. Ve spisovém materiálu převládá agenda týkající se válečného zásobování v době 1. sv. války, ale i ta je zachována jen torzovitě. Ostatní agenda se dochovala velmi omezeně.

Inventář (PDF, 300 kB)

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny