CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka matrik 1584–1926
Oddělení historických sbírek a depozit

 

O PŮVODCI
Církevní i civilní matriky jsou úřední knihy vedené pro potřeby evidence obyvatelstva, evidují narození, sňatky a úmrtí. Nejstarší pražské matriky jsou církevní, vedli je duchovní správci jednotlivých farností. První dochované matriky z území hlavního města Prahy z konce 16. a začátku 17. století jsou převážně nekatolické (při kostelech u sv. Jindřicha, sv. Štěpána, sv. Tomáše). Vedení matrik v pražské arcidiecézi nařídila roku 1605 pražská synoda na základě směrnic tridentského koncilu z roku 1563. S postupující rekatolizací po roce 1620 přibývaly matriky katolické, které byly záhy vedeny u všech pražských far. Od 2. poloviny 18. století se matriky dostávaly do sféry státních zájmů. Patentem císaře Josefa II. z roku 1781 získaly platnost, právní průkaznost a závažnost veřejných listin. Toleranční patent z roku 1781 umožnil vznik nekatolických matrik, které ovšem nabyly charakteru veřejných listin až během následujících desetiletí. V 2. polovině 19. století vznikly civilní matriky pro potřeby lidí bez vyznání a příslušníky státem neuznaných církví, které byly vedeny u okresních úřadů a v Praze u Magistrátu hl. města Prahy. Od 1. ledna 1950 byla zákonem č. 268/1949 Sb. působnost ve věcech matričních přenesena na národní výbory, které tak převzaly všechny matriky. Starší, uzavřené matriky byly uloženy do státních oblastních archivů, v Praze do Archivu hl. města Prahy.


POPIS SBÍRKY
Základ sbírky tvoří matriky pražských katolických farností z let 1584–1870, jež byly archivu předány v roce 1952. Další přírůstky matrik katolických i nekatolických farních úřadů a civilních matrik přibyly v letech 1975, 1990 a 2004. Dnes tvoří matriky v Archivu hl. města Prahy sbírku čítající přes 2 500 svazků.


ČLENĚNÍ SBÍRKY
I/ Matriky katolických farních úřadů:
1) vnitřní obvody městské, tj. čtyři pražská města, v nichž jsou farnosti řazeny abecedně, a Vyšehrad
2) vnější obvody městské seřazené abecedně podle sídla fary

II/ Matriky nekatolických církví:
1) evangelických církví
2) pravoslavné církve
3) československé církve

III/ Matriky civilních politických úřadů:
1) Magistrát hl. města Prahy – centrální úřad
2) Magistrát hl. města Prahy – obvodní úřadovny


PŘESAHY DO JINÝCH SBÍREK A FONDŮ
Církevní matriky byly původně součástí farních archivů, v jejichž fondech jsou dnes mj. uloženy také matriční doklady, které sloužily především jako podklady pro zápisy do jednotlivých druhů matrik, např. knihy ohlášek snoubenců, snubní protokoly, vrchnostenská povolení ke sňatkům a další.


PŘÍSTUPNOST
Sbírka matrik byla digitalizována a reprodukce jsou dostupné na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog, pro snazší vyhledávání lze využít el. pomůcku). Originální knihy se již nepředkládají k nahlížení. Nejstarší pražská matrika (matrika narozených fary kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském), vedená od roku 1584, je zpřístupněna v edici, viz Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském /1584–1600/. Edice, (ed.) Jaroslava Mendelová, Praha 1992 (= Documenta Pragensia Monographia 1).

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny