CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Sbírka úředních knih a rukopisů 1310–1994

Oddělení historických sbírek a depozit

POPIS SBÍRKY

Sbírka rukopisů je spolu se Sbírkou listin nejstarší částí pražského městského archivu, který byl zřízen jako zvláštní úřad roku 1851. Jádro sbírky představují městské knihy v nejširším slova smyslu – tedy úřední knihy jednotlivých městských samospráv Starého Města, Nového Města, Malé Strany a Hradčan, měst, která byla až do roku 1784 samostatnými pražskými městy, a některé vybrané knihy spojeného pražského magistrátu. Tyto veřejné knihy pojišťovaly svými zápisy právní záležitosti jednotlivých měst a také soukromá práva jednotlivých měšťanů. Typově se v nich objevují například opisy starých privilegií, obecní statuta a řády, obnovy městských rad, přijímání do městského stavu, zápisy obecních počtů, zápisy o dluzích, přepisy některých městských listů, zápisy o převodu městských nemovitostí, protokoly o jednání před městským soudem, soudní rozsudky, testamenty, soupisy majetku a další.

Vedle těchto rukopisů městské správy patří mezi úřední památky knihy nižších městských úřadů a delegovaných soudů. Na počátku novověku sem patřil úřad desetipanský pro dluhy do 10 kop grošů míšeňských, úřad šestipanský s hospodářskou agendou, úřad osmipanský nad nákladníky piva vaření, konířské a střelecké právo, plavecké právo, viniční úřad „perkmistra hor viničních“, zemští mlynáři atd. Důležité místo ve sbírce patří cechovním knihám z 16.–19. století. Jsou to nejrůznější knihy pamětní, knihy mistrů, tovaryšů, příjmů a vydání, instrukcí, manuálů předních starších apod. Zvláštní oddíl rukopisů pak tvoří knihy zádušních úřadů pražských kostelů nebo špitálů. Součástí sbírky jsou i knihy postranních práv – cizích enkláv uvnitř města (kláštery, kapitula, nejvyšší purkrabství), které se týkaly městských lokalit i venkovských statků. Po vytvoření Velké Prahy byly do sbírky zařazeny též pozemkové knihy bývalých předměstských panství, pokud se vztahovaly na území připojená roku 1920 k Praze.

Zcela jinou, avšak neméně rozsáhlou skupinou rukopisů jsou pak ručně psané knihy vzešlé z institucionální nebo soukromé iniciativy. Jejich tematický záběr je velmi široký; zahrnují právní pojednání, univerzitní přednášky, dějepisné a místopisné práce historiografů hlavního města, pamětní spisy i literární a hudební díla pražské provenience. Jako příklad lze uvést zlomek nejstarší dochované svatováclavské legendy Crescente fide nebo zlomek středověkého opisu Kosmovy kroniky. Dále teologické práce Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže a Jana Husa, kancionály Betlémské kaple, Benešovský a Trubky z Rovin nebo tzv. Registrum Slavorum – kopiář privilegií a listin kláštera slovanských benediktinů v Praze. Střípky z městského života a pražských reálií odrážejí například Kronika o pozdvižení jedněch proti druhým v obci pražské, jejímž autorem byl městský písař Bartoš, dále Akta aneb knih památných čili historie oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a 1547 sepsaná staroměstským kancléřem Sixtem z Ottersdorfu, Zpráva o orloji Jana Táborského z Klokotské Hory, bohatě iluminovaná kniha cechu slanečkářů na Novém Městě pražském, skicáky pozdně barokního architekta Josefa Jägera a rodiny Platzerů či pozdější pamětní kniha Karlína z druhé poloviny 19. století.

TYPY MĚSTSKÝCH KNIH

Městské knihy v období do roku 1784

Městské knihy v období 1784–1848

Městské knihy v období 1848–1921

 

Dále jsou ve Sbírce rukopisů uloženy:

A. Staré právní pomůcky městských kanceláří

B. Knihy úřadu perkmistra hor viničných

Manuály, protokoly soudní, knihy relací, knihy svědomí, knihy nálezů, knihy trhové, knihy obligací aj.

C. Postranní práva a zvláštní práva jurisdikce v městech pražských

D. Knihy patrimoniálních správ v nejbližším okolí pražských měst

Viz Přehled písemností patrimoniální správy na území hl. města Prahy a dalších panství ve správě pražských měst podle stavu v roce 1848 (PDF, 606 kB).

 

PŘESAHY DO JINÝCH SBÍREK A FONDŮ

AMP, Magistrát hl. města Prahy I. – viz odkazy v typologii městských knih.

AMP, Archivy obcí připojených k Praze v letech 1883-1920.

 

PŘÍSTUPNOST

Sbírka je uspořádaná a přístupná. Elektronický inventář a digitální kopie vybraných rukopisů jsou dostupné v Archivním katalogu.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny