CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Vrchnostenská správa
Oddělení fondů městské správy do roku 1945O PŮVODCI
Vrchnostenská (patrimoniální) správa se vyvíjela od středověku jako výkonný orgán majitele panství coby jediného vlastníka veškeré půdy a osob na ní usazených; zahrnovala složku správní, soudní a policejní a v přenesené působnosti plnila i některé funkce státu. Panství (dominium) tvořilo uzavřenou, po všech stránkách soběstačnou jednotku, jejímž hospodářským základem byl velkostatek. Vrchnostenská (panská) kancelář, zajišťující chod a správu dominia, zaměstnávala odborné i pomocné úředníky, jejichž počet a specializace záležely na velikosti a charakteru panství. Vrchní dozor nad celým úřadem a plnou odpovědnost vůči majiteli panství měl hejtman (dříve purkrabí). Od poloviny 18. století sílí snahy státu po omezení kompetencí vrchnostenské správy a prosazení dohledu státních úřadů nad některými složkami její správy (především nad agendou kontribučenskou). Další zásah do pravomocí vrchnostenských úřadů představovaly josefínské reformy. Důsledkem těchto vlivů byl rozpad centrální panské kanceláře na tři úřady: hospodářský zajišťující vlastní provoz velkostatku, soudní pro agendu spornou i nespornou a hlavní pro přenesenou politickou správu. Konec vrchnostenské správy znamenalo zrušení poddanství v roce 1848. Knihy někdejší vrchnostenské správy (zejména hospodářského obsahu) využívali její právní nástupci i po uvedeném datu.


POPIS FONDŮ
Jedná se o malou skupinu fondů bývalých vrchnostenských správ (patrimonií) v nejbližším okolí hlavního města Prahy. S výjimkou fondu Velkostatek hl. města Prahy v Libni jsou v Archivu hl. města Prahy dochována pouze nepatrná torza spisové agendy patrimonií a velkostatků nebo dodatky k fondům uloženým ve státních archivech. Všechny pozemkové knihy a několik účetních knih z těchto patrimonií jsou v početném množství uloženy ve Sbírce rukopisů. Viz Přehled písemností patrimoniální správy na území hl. města Prahy a dalších panství ve správě pražských měst podle stavu v roce 1848 (PDF, 606 kB). Více k pozemkovým knihám a písemnostem patrimoniální správy.


JEDNOTLIVÉ FONDY
Velkostatek hlavního města Prahy v Libni 1662-1850 (1896). Rozsáhle dochovaný celek knih (úřední, pomocné, účetní) a spisů (agenda soudní, politická, hospodářská, kontribuční, konskripční, účetní, židovská). Provizorně uspořádáno, inventární soupis. Záznam v Archivním katalogu. Úřední a účetní knihy součástí Sbírky rukopisů, jednotliviny součástí Sbírky listin. Souvislost též s oddělením L Hlavní spisovny magistrátu.

Velkostatek Dejvice 1696-1848 (1879). Malé torzo spisů. Záznam v Archivním katalogu.  Pozemkové knihy a knihy listin součástí Sbírky rukopisů. Torzo spisů též ve Státním oblastním archivu Praha.

Velkostatek Dolní Počernice 1738-1848 (1935). Malé torzo spisů. Záznam v Archivním katalogu. Pozemkové knihy a knihy listin a obligací součástí Sbírky rukopisů.

Velkostatek Jinonice-Radlice 1616-1848 (1881). Nepatrný zlomek spisů. Záznam v Archivním katalogu. Pozemkové knihy součástí Sbírky rukopisů. Rozsáhlý fond ve Státním oblastním archivu Třeboň.

Velkostatek Michle 1533-1848 (1880). Malé torzo spisů. Záznam v Archivním katalogu. Pozemkové a účetní knihy součástí Sbírky rukopisů.

Velkostatek Motol 1749-1848 (1878). Jednotliviny spisové agendy. Záznam v Archivním katalogu. Pozemkové knihy součástí Sbírky rukopisů.

Velkostatek Smíchov 1828-1848 (1855). Malé torzo spisů. Záznam v Archivním katalogu.

Velkostatek Tachlovice-Jeneč, Hostivice 1780-1848 (1870). Nepatrný zlomek spisů. Záznam v Archivním katalogu. Pozemková kniha viniční součástí Sbírky rukopisů. Rozsáhlý fond ve Státním oblastním archivu Praha.

Velkostatek Vinoř 1676-1848 (1878). Zlomek spisů. Záznam v Archivním katalogu. Pozemkové a účetní knihy součástí Sbírky rukopisů. Část fondu ve Státním oblastním archivu Praha.


PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
AMP, Sbírka rukopisů: pozemkové (gruntovní) a další knihy vrchnostenské správy.
AMP, Sbírka listin.
AMP, MHMP I., Hlavní spisovna, oddělení L.
AMP, Ortsgerichte 1784-1850
Státní oblastní archiv Praha
Státní oblastní archiv Třeboň: Velkostatek Jinonice.


PŘÍSTUPNOST
Knihy ve Sbírce rukopisů, listiny v uspořádané části Sbírky listin a Velkostatek hl. města Prahy v Libni jsou přístupné. Elektronické inventární soupisy rukopisů a listin jsou dostupné v Archivním katalogu. Tištěný inventární soupis Velkostatku Libeň lze vyžádat v badatelně.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny