CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Pražský sborník historický

Pokyny pro autory a etická pravidla

Rozsah a součásti příspěvků

Článek by neměl přesáhnout 80 normostran (1 str. = 30 řádek po 60 znacích vč. mezer = 1800 znaků) - včetně poznámkového aparátu a příloh. Součástí příspěvku by měly být: resumé (maximálně 1 str. textu), abstrakt (max. 15 řádků) a seznam klíčových slov v jazyce příspěvku. Jejich překlady (AJ a NJ) zajistí redakce.
U recenzí bývá obvyklý rozsah 4-8 normostran.

Obrazová příloha

Pokud tvoří součást příspěvku obrazová příloha, dodejte podklady buď v originále (redakce zajistí kvalitní sken/foto), anebo ji zašlete v digitalizované podobě, nejlépe ve formátu TIFF a v rozlišení 300 dpi při velikosti obrázku A4 (350 dpi při velikosti B5) - u pérovek ve dvojnásobně větším rozlišení. Neprovádějte, prosím, sami digitální přepočítávání rozlišení či převody z formátu JPEG do TIFF.
Maximální rozsah obrazové přílohy by neměl přesáhnout 10 obrázků. Kopie vyobrazení z publikací ani z internetu (vč. Wikipedie) nejsou přípustné. K obrazové příloze připojte kromě popisu/názvu i přesné údaje o jejich původu (včetně uvádění autora/autorů) a kopii dokladu o zajištění reprodukčních práv.
Redakce předpokládá, že autoři si zajistí příslušná povolení a souhlas s reprodukcí. V opačném případě nelze obrazovou přílohu publikovat!

Způsob odevzdání rukopisů

Texty by měly být odevzdány v elektronické podobě ve formátu RTF/DOC/DOCX, a to na CD- ROM nebo e-mailem na níže uvedenou adresu. Přiložen by měl být případně i kontrolní výtisk. Poskytnuté podklady (CD-ROM, obrazové přílohy) se vrací pouze na vyžádání.

Etická pravidla

Redakce přijímá k otištění pouze obsahově originální, dosud nepublikované texty ve standardní jazykové kvalitě, opatřené přesnými citacemi, respektive bibliografickými odkazy využitých prací. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout texty, které svým tématem či kvalitou zpracování neodpovídají standardům odborného recenzovaného periodika, resp. nezapadají do tematického profilu Pražského sborníku historického. Paralelní postoupení stejného rukopisu k otištění dalšímu periodiku je chápáno jako etický prohřešek.
Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech výhradně autorům, recenzentům, potencionálním recenzentům a členům redakční rady. Nepublikované texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce, redakční rady ani recenzenty.

Recenzní řízení

Příspěvky procházejí recenzním řízení, přičemž na každý příspěvek jsou zajištěny minimálně dva odborné lektorské posudky. O výsledku recenzního řízení jsou autoři studií informováni do 30 dnů od dodání posudků redakci.

 Citační úzus (PDF, 150 kB)

Kontakt:

Redakce Pražského sborníku historického

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: psh.redakce@email.czpsh.redakce@praha.eu
tel.: 236 004 943

 

 

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny