CS EN Facebook YouTube
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Magistrát hlavního města Prahy I. 1784–1949 (1958)
Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

O PŮVODCI
Viz Vývoj pražské samosprávy (část II.A. podkapitoly 1–5).


POPIS FONDU
Základní archivní fond pro dějiny pražské městské správy a samosprávy v období od spojení čtyř pražských měst v roce 1784 do komunistické správní reformy v roce 1949. Spisy a pomocné knihy jednotlivých oddělení od vzniku úřadu v srpnu 1784 do správní reformy v březnu 1949. Pro léta 1945–1949/1950 zahrnuje spisy pouze těch oddělení, jejichž činnost pokračovala z období předchozího a v roce 1949 byla ukončena či zásadně transformována. Spisy některých oddělení a úřadů magistrátu jsou zachovány takřka kompletně, jiné částečně či torzovitě, některé se nedochovaly vůbec; některé spisovny magistrátních odborů a úřadů se staly součástí spisoven odborů Ústředního národního výboru hl. města Prahy (viz Magistrát hl. města Prahy II.) nebo nástupnických organizací (komunální a jiné podniky), v případě obvodních magistrátních úřadoven součástí spisoven obvodních národních výborů.

 

ČLENĚNÍ FONDU
I/ CENTRÁLNÍ MĚSTSKÁ SPRÁVA

Protokoly sborů městské správy 1784–1945. Regestové zápisy ze schůzí městské rady 1784–1921, užší správní komise 1922–1923, městské rady 1924–únor 1939, užší správní komise březen–prosinec 1939, prezidiálních porad 1940–1943, primátorských schůzek 1944–březen 1945. Regestové a stenografické zápisy ze schůzí sboru obecních starších 1848–květen 1919, městského zastupitelstva červen 1919–1921, ústřední správní komise 1922–říjen 1923, ústředního zastupitelstva říjen 1923–únor 1939, širší správní komise březen–prosinec 1939, správní komise 1940–červenec 1942. Regestové zápisy ze zasedání magistrátního senátu 1848–1941. Připojen itinerář zasedání magistrátních komisí 1880–1899 a zápisy ze zasedání komise organizační 1873–1914, hospodářské 1873–1876 a finanční 1877–1889. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis. Nejstarší protokoly postupně digitalizovány (viz Archivní katalog).

Prezidium rady a magistrátu hlavního města Prahy 1784–1950. Téměř kompletní řada spisů 1784–1950, pomocné knihy z let 1784–1880 shořely v roce 1945. Obsahuje též spisy a pomocné knihy prezidiálních oddělení: korespondence primátorů 1867–1950, informační kancelář cizinecká 1906–1939, pro korespondenci, propagaci a styk s cizinou 1919–1950, organizační 1939–1949, normativní a studijní 1940–1945, stížnostní 1945–1949. Uspořádáno, inventář; k fondu existuje rukopisný katalog, který se postupně převádí do databázové podoby. Částečně uspořádáno je osobní oddělení 1888–1950 (1982) obsahující úřední a pomocné knihy a personální spisy zaměstnanců magistrátu (nikoli volených členů zastupitelstva!). Spisy zaměstnanců narozených před rokem 1880 dochovány v úplnosti (nejstarší personální spisy součástí Hlavní spisovny magistrátu, odd. B), narozených mezi léty 1881–1905 pouze výběrově, narozených mezi léty 1906–1922 v úplnosti. Neuspořádáno technické oddělení (důležité projekty a stavby v Praze) 1900–1950 a ředitelství politických služeb 1941–1948. Připojeny spisy zahraniční tiskové kanceláře Correspondence Tchéque z let 1906–1914 s výstřižkovým archivem.

Politický senát – Publicum 1784–1801. Předchůdce oddělení A–N Hlavní spisovny magistrátu; zejména hospodářské a stavební záležitosti. Pomocné knihy součástí Hlavní spisovny magistrátu, část spisů ve Sbírce papírových listin.

Civilněsoudní senát – Judiciale 1784–1850 (1861). Civilněprávní agenda, hlavní část zaujímají spisy pozůstalostního řízení osob zemřelých v Praze (s výjimkou šlechticů a duchovenstva). Spisy, pomocné knihy.

Trestněsoudní senát – Criminale 1784–1850. Kriminální agenda, politické přestupky. Spisy, podací protokoly. Úřední knihy součástí sbírky rukopisů.
Směnečný a obchodní (merkantilní) soud v Království českém 1764–1850 (1860). Registrace firem (též mimopražských); odd. V – firmy křesťanské 1781–1850, odd. VI – firmy židovské 1764–1850. Spisy, úřední knihy (katastr firem). Částečně uspořádáno, databázový rozpis.

Hlavní spisovna magistrátu, zvaná též Stará spisovna, 1784–1920
Zahrnuje:

1. Pomocné knihy 1784–1920. Souvislé řady podacích protokolů 1784–1905, odd. B do 1920; hlavních knih a indexů 1784–1905, odd. B do 1920; domovních ukazatelů 1784–1904. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis.

2. Spisy 1802–1920. Navazují na spisy Politického senátu. Spisy jsou předběžně uspořádané a dostupné s využitím původních spisovenských pomůcek (indexů, podacích protokolů) či provizorních soupisů. Spisy některých oddělení v minulosti více či méně skartovány.

 • Oddělení A 1802–1854. Správní a veřejné věci, vnitřní administrativa magistrátu. Uspořádáno, částečný databázový rozpis.
 • Oddělení B 1802–1920. Hospodářské záležitosti včetně obecních staveb, personální záležitosti před vznikem osobního oddělení prezidia. Zachováno v relativní úplnosti. Od roku 1888 souvislost s agendou hospodářských referátů I.A a I.B. Důležitý pramen pro hospodářské dějiny Prahy v 19. a na počátku 20. století.
 • Oddělení C 1802–1904. Zádušní, školní, chudinské a nadační záležitosti.
 • Oddělení D 1802–1910. Stavební řízení, bezpečnostní, požární a zdravotní dohled. Cenné stavební spisy, některé s plány (1. polovina 19. století); od roku 1871 souvislost se spisy Referátu III.
 • Oddělení E 1845–1904. Živnostenské záležitosti.
 • Oddělení F 1827–1870. Berniční záležitosti. Malé torzo.Oddělení G 1810–1870. Kamerální a poplatkové záležitosti.
 • Oddělení H 1817–1904. Vojenské, popisní a zdravotní záležitosti. Malé torzo. Souvislost s agendou Konskripce v Referátu IV.
 • Oddělení I 1865–1870. Chudinské záležitosti. Malé torzo.
 • Oddělení J 1840–1864. Spory, žaloby, výslechy, narovnání. Malé torzo.
 • Oddělení K 1829–1861. Záležitosti smíchovské jurisdikce na pozemcích bývalého mostního úřadu. Torzo.
 • Oddělení L 1829–1864. Záležitosti velkostatku hlavního města v Libni – viz též oddíl Vrchnostenská správa.
 • Oddělení M 1819–1864. Těžké policejní přestupky. Oddělení N 1845–1864. Židovské záležitosti. Torzo.
 • Nomenklatura 1871–1880. Spisy uložené v abecední řadě podle jmen a věcných oborů (netýká se oddělení B, C a D).


Referát I.A, hospodářský (1827) 1921–1949 (1956). Především spisy o parcelaci a prodeji pozemků, povolování staveb, udělení čísel popisných. Spisy do 1920 jsou součástí Hlavní spisovny magistrátu, odd. B. Spisy, pomocné knihy. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis. Kupní smlouvy o prodeji obecních pozemků součástí Sbírky papírových listin, odd. II.

Referát I.C, hospodářský (1875) 1922–1949 (1958). Agenda týkající se výstavby a správy komunikací, kanalizace, úředních budov, pomníků aj. Spisy, pomocné knihy. Uspořádáno, inventář, databázový rozpis.

Referáty II.A a II.B, živnostenské 1860–1949. Živnostenské rejstříky Praha 1860–1949 (s výjimkou 1943), Smíchov 1900–1926, Vinohrady 1884–1927, Karlín 1919–1927, Žižkov 1926; evidence cestovních legitimací 1923–1938. Pomocné kartotéky k živnostem činným po roce 1945. Spisy o živnostech částečně uspořádány (do roku 1904 spisy živností součástí Hlavní spisovny magistrátu, odd. E), úřední i pomocné knihy. Databázový rozpis.

Referát III, stavební 1871–1949. Stavební řízení. Torzovitě dochované stavební spisy domů. Jedná se o podružné či tzv. „staré“ spisy, které se nestaly součástí kmenových stavebních spisů delimitovaných po 2. světové válce na jednotlivé obvodní národní výbory. Ve větší části dochovány pouze spisy domů Prahy II (Nové Město), Prahy VII (Holešovice, Bubny), Prahy XII (Vinohrady) a Prahy XVIII (Břevnov). Až na výjimky neobsahují plánovou dokumentaci. Malé torzo pomocných knih.

Referát IV, popisní + Popisní úřad 1830–1949. Agenda sňatková, domovské a státní příslušnosti 1905–březen 1949. Spisy, úřední i pomocné knihy, pomocné kartotéky. Částečně uspořádáno. Součástí fondu je Soupis pražského obyvatelstva 1830–březen 1949, tzv. Konskripce; sestává ze dvou časových období: 1830–1910 (dále se dělí do několika řad: pražští domovští příslušníci, cizí příslušníci žijící v Praze, zahraniční příslušníci žijící v Praze, tzv. „cizozemci“, domy – vlastnictví domů; 1911–březen 1949 (pouze pražští domovští příslušníci). Starší část postupně digitalizována. Součástí fondu je agenda Německého matričního úřadu (Standesamt) Praha 1939–1945. Popisní záležitosti říšských příslušníků žijících v Praze: sňatková agenda (spisy), hlášení o narození, úmrtí a církevních přestupech (knihy). Částečně uspořádáno. Součástí fondu jsou dochované úmrtní a ohledací protokoly obětí únorových náletů a květnové revoluce 1945, částečně vzešlé z činnosti Referátu X. Digitalizovány, databázový rozpis.

Referát VII, vojenský 1876–1951. Evidence branců narozených v letech 1826–1931. Pouze úřední knihy.

Referát VIII, policejní 1867–1870. Malé torzo spisů.

Referát IX, osobní 1860–1902. Pouze 1 úřední kniha a 3 podací protokoly.

Referáty X, zdravotní + Městský fyzikát 1860–1949. Zdravotní policie, hygienická, lázeňská a veterinární agenda. Spisy, knihy. Úmrtní a ohledací protokoly z 1945 – viz Referát IV.

Referát XII, asanační (1828) 1893–1927 (1946). Asanace a regulace Josefova, Starého a Nového Města. Spisy, pomocné knihy. Částečně uspořádáno.

Referát XIV, zádušní + Zádušní úřad (1532) 1781–1950 (1952). Hospodářské a stavební záležitosti pražských patronátních kostelů, farností a hřbitovů, personální spisy. Spisy, úřední i pomocné knihy, plány. Částečně uspořádáno, databázový rozpis. Knihy částečně ve Sbírce rukopisů, listiny z nejstaršího období částečně ve Sbírce papírových listin.

Referát XVI, pro tržnictví, jatky a zásobování města (později ústavů a malých podniků) 1895–1949. Zásobování různými komoditami, záležitosti jatek, tržnictví, lázní, plováren, náplavek apod. Spisy, úřední i pomocné knihy. Uspořádáno, databázový rozpis.

Referát XVII, humanitní 1904–1921. Záležitosti nadací, městských stipendií, dobročinných fondů, péče o chudé, choré a nalezence. Malé torzo spisů, pomocné knihy. Souvislost s činností Vrchního ředitelství úřadu chudinského.

Odbor II, finanční (1877) 1927–1949 (1953). Torzo spisů: vyplněné dotazníky o majetku pražských židovských obyvatel z 1940, databázový rozpis; dochovaná část plánové a účetní dokumentace technické revize městské účtárny. Součástí fondu souvislá řada hlavních knih aj. účetních knih obecních důchodů 1877–1953 vedených Hlavní městskou účtárnou (starší knihy od 1786 součástí Sbírky rukopisů). Uspořádáno, databázový rozpis.

Odbor IV, hospodářský (1900) 1927–1949 (1953). Správa obecního majetku (domy, pozemky). Navazuje na činnost Referátu I.B hospodářského, jehož spisy do 1920 jsou součástí Hlavní spisovny magistrátu, odd. B. Spisy, pomocné knihy. Částečně uspořádáno.

Odbor VI, osvětový (1840) 1928–1950. Správní, hospodářské a stavební a personální záležitosti pražských škol (obecné, měšťanské, dívčí střední, po 1945 ostatní střední na území Prahy), po 1928 též městských kulturních zařízení (muzeum, divadlo, galerie, knihovna ad.) a ústředního osvětového sboru. Součástí fondu spisy právních předchůdců a souběžných úřadů: Referát VI pro věci školské a kulturní 1861–1928, Okresní školní rada česká Praha 1873–1943, Okresní školní rada německá Praha (1843) 1874–1918, dále Kulturamt 1940–1945, Schulamt 1939–1945. Spisy, úřední a pomocné knihy. Uspořádáno, částečný databázový rozpis. Souvislost s Okresními školními výbory (radami).
Odbor cenový a zásobovací (1940) 1941–1949. Hlavní část tvoří evidence potravinových lístků pro pražské domácnosti (tzv. kmenové listy) od listopadu 1943 do června 1945, uspořádáno podle městských částí a čísel popisných domů. Ostatní spisy (především poválečné) v torzu.

Městský stavební a hospodářský úřad, Stadtamt 1787–1818. Především stavebně-hospodářské záležitosti pražské obce. Částečně dochované spisy 1802–1818. Předchůdce Městského stavebního úřadu.

Městský stavební úřad 1819–1862. Nástupce Stadtamtu. Pomocné knihy, částečně dochované spisy.

Stavební úřad hlavního města Prahy 1883–1949
Posléze zahrnoval 16 odborů. Spisy dochovány nekompletně z několika odborů. Spisovny většiny odborů se staly součástí spisoven nástupnických organizací. Součástí fondu též zprávy ze služebních cest technických úředníků do zahraničí 1888–1935, uložených původně v knihovně úřadu, a zápisy z porad přednostů stavebních úřadů 1907–1919.

 • Odbor 1 a 2, měřičský úřad a regulační úřad 1922–1950. Vyměřování a regulace pozemků, návrhy parcelace, výstavba a přístavby budov z ohledu regulačního. Spisy, pomocné knihy.
 • Odbor 3, komunikační úřad 1922–1949. Stavba a údržba komunikací a dlažeb. Malé torzo spisů.
 • Odbor 5, mostní, vodní a lázeňský 1920–1950. Malé torzo spisů, především záležitosti lázní a náplavek.
 • Odbor 6, 7 (1883) 1922–1940, před rokem 1922 stavební odbor I.A a I.B. Výstavba, správa a údržba obecních a nadačních budov (staveb pozemních). Součástí je uspořádané malé torzo spisů Kanceláře obecních staveb z 1888–1920 (dílčí inventární soupis).
 • Odbor 12 a 13, Stavební policie pro levý a pravý břeh Vltavy 1922–1949. Malé torzo spisů.
 • Odbor 14, požární 1922–1949. Spisy.
 • Stavební úřad pro válečné škody, později pro obnovu města 1946–1949. Spisy.

V nepatrných torzech dochovány spisy odborů 4 (sadový), 8 (pro reformu bytovou), 9a (kanalizační čistírny), 10 (čištění města), 15 (strojní) a 16 (technická revize).

Městský berní úřad 1784–1860 (1905). Torzo spisů, různé úřední knihy z větší části ve Sbírce rukopisů.

Hlavní městská pokladna 1784–1863. Torzo spisů, různé úřední knihy z větší části ve Sbírce rukopisů.

Depozitní úřad 1784–1859. Ukládání depozit u magistrátu. Úřední knihy, torzo spisů.

Městský hospodářský úřad 1851–1910. Především obecní majetek, inventáře jmění apod. Torzo spisů, úřední a pomocné knihy.

Kontrolní úřad hlavního města Prahy 1922–1945. Malé torzo spisů – pouze vyšetřovací komise 1945.

Vrchní ředitelství úřadu chudinského 1846–1923. Veškerá chudinská péče o dospělé, dohled a správa městských chudinských ústavů, agenda dobročinných fondů, dohled na záležitosti hnanecké. Předchůdce Ústředního sociálního úřadu hl. města Prahy. Spisy, úřední a pomocné knihy.

Úřad pro péči o mládež hlavního města Prahy 1918–1923. Pouze podací protokoly.

Ústřední sociální úřad hlavního města Prahy (1830) 1924–1949. Sjednocená sociální činnost v oblasti individuální i ústavní péče o děti i dospělé, péče o nezaměstnané, nouzové práce, válečné škody apod. Spisy částečně uspořádány, dílčí inventář; úřední i pomocné knihy. Souvislost se Sociálními ústavy hl. města Prahy (Masarykovy domovy).

Sbor pro vyřizování stížností 1921–1939. Vyřizování všech stížností s výjimkou stavebních. Ukázky spisů (1925, 1938–1939), podací protokoly.

Stavební sbor hlavního města Prahy 1921–1939. Vyřizování stavebních stížností. Torzo spisů, podací protokoly. Částečně uspořádáno, inventář.

Památkový sbor hlavního města Prahy 1893–1950. Součástí spisy předchůdce: Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy. Evidence a ochrana památek, zápisy z jednání. Uspořádáno, inventář.

Městská statistická kancelář 1870–1893. Torzo spisů.

Chemický ústav hlavního města Prahy 1897–1959. Chemická a bakteriologická kontrola vody a potravin. Podací protokoly, torzo spisů (1944–1951). Částečně uspořádáno, inventář.

Veterinární laboratoř hlavního města Prahy 1946–1951. Torzo spisů (personálie, statistická hlášení). Uspořádáno, inventář.

Sportovní komise Magistrátu hlavního města Prahy (1921) 1930–1939. Normativní materiály, personální záležitosti komise, dotace, udělování medaile hl. města Prahy za sportovní výkony, výstavba sportovišť. Spisy. Uspořádáno, inventář.

Bezpečnostní sbory magistrátu (dochována pouze malá torza):

 • Městská policie 1804–1870 + Městská stráž 1933–1949. Spisy, úřední a pomocné knihy.
 • Hasičský sbor hlavního města Prahy 1887–1959. Spisy, úřední a pomocné knihy. Připojeny personální spisy Velitelství požárního sboru Ústředního národního výboru hlavního města Prahy z let 1930–1959.


Rankeum. Sbírka písemností a tisků (originálů, duplikátů i opisů), které z úředních spisů magistrátu vybral a do tematických oddílů uspořádal někdejší představený městské spisovny Josef Rank (1833–1912). Cenný pramen k některým tématům městské správy či dějin Prahy do roku 1900. Knižní fascikly i volné spisy, k nimž byl dodatečně vypracován věcný rejstřík.

 

II/ MĚSTSKÁ SPRÁVA NA ÚROVNI OBVODŮ

Obvodní magistrátní úřadovny na území Velké Prahy 1922–1949
Pomocné úřadovny v obvodech Praha VII – Praha XIX s omezenými kompetencemi: prezidiální agenda místních zastupitelských sborů, vybírání dávek a berní, pomocná živnostenská a popisní agenda, školní a sociální záležitosti, drobná hospodářská, stavební a zdravotní agenda, záležitosti místní policie, exekuce. Rozšířenou kompetenci živnostenskou, popisní, zdravotní a policejní měly úřadovny vybavené agendou politickou: Praha VIII (Karlín), XI (Žižkov), XII (Vinohrady), XVI (Smíchov) a XIX (Dejvice); úřadovna v Praze VII (Holešovice) měla rozšířenou agendu jen částečně (živnostenské záležitosti). Podrobný popis činnosti magistrátních úřadoven viz Almanachy hlavního města Prahy. V obvodu vnitřní Prahy nebyla zřízena úřadovna, pouze Prezidiální kancelář (Prezidium) místní rady pro Prahu I–VII. s výjimkou úřadovny pro Prahu XVI spisovny dosud neuspořádány.

Ve větším rozsahu dochovány spisovny:

 • Prezidium místní rady pro Prahu I–VII (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Josefov, Vyšehrad, Holešovice) 1922–1941. Spisy, pomocné knihy.
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu VII (Holešovice) (1881) 1922–1949 (připojeny pomocné knihy bývalé Magistrátní úřadovny v Holešovicích 1904–1921). Spisy, knihy pomocné a úřední (přestupy z církve 1881–1930).
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XII (Vinohrady) 1922–1949. Zápisy schůzí místního výboru a rady 1928–1936. Spisy, knihy pomocné a úřední (ohlášky 1885–1941, zemřelí 1922–1944, přestupy z církve 1927–1941, evidence vojenské zálohy 1908–1930, žáků 1897–1934, léčebných výloh 1923–1941, trestní rejstříky 1910–1937, exekuce 1924–1942). Přímá návaznost na Archiv města Královské Vinohrady.
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XVI (Smíchov, Hlubočepy, Zlíchov, M. Chuchle, Radlice) 1922–1949. Zápisy schůzí místní rady 1923–1939. Spisy, knihy pomocné i úřední (ohlášky 1927–1945, zemřelí 1931–1944, exekuce 1932–1938, účetní 1940–1943). Uspořádáno, databázový rozpis.
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XIX (Dejvice, Bubeneč, Sedlec, Veleslavín, Vokovice) 1922–1949. Zápisy schůzí místní rady 1923–1937. Spisy, knihy pomocné i úřední (ohlášky 1927–1941, zemřelí 1927–1944). Přímá návaznost na Archiv obce Dejvice.


Torzovitě či minimálně jsou dochovány spisovny:

 • Magistrátní úřadovna pro Prahu VIII (Libeň, Bohnice, Kobylisy, Střížkov, Troja-Podhoř) 1925–1944. Pouze úřední knihy (ohlášky 1927–1941, zemřelí 1925–1944, přestupy z církve 1931–1941).
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu IX (Vysočany, Hloubětín, Prosek) 1922–1949. Zápisy schůzí místního výboru a rady 1924–1939. Spisy torzovité, úřední knihy (zemřelí 1928–1944, účetní 1939–1942).
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu X (Karlín) 1922–1949. Zápisy schůzí místního výboru 1928–1938. Spisy torzovité, pomocné a úřední (účetní) knihy. Zápisy, knihy a spisy do roku 1927 součástí fondu Archiv města Karlín.
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XI (Žižkov, Hrdlořezy, Malešice) 1922–1944. Zápisy schůzí místního výboru a rady 1922–1931. Spisy i pomocné knihy v malém torzu (do roku 1927 součástí fondu Archiv města Žižkov – viz), úřední knihy (ohlášky 1898–1941, rejstřík sňatků, zemřelí 1925–1944, účetní 1940–1942).
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XIV (Nusle, Krč, Michle) 1922–1942. Pouze úřední knihy, které jsou připojeny k Archivu města Nusle (souvislé řady): zápisy schůzí místního výboru a rady 1922–1939, hlavní účetní knihy 1922–1942, úmrtní protokol a ohlédací listy 1912–1944.
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XV (Podolí-Dvorce, Braník, Hodkovičky, Lhotka) 1922–1944. Nedochováno, pouze matriky zemřelých 1922–1944 a hlavní účetní knihy 1924–1942.
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XVII (Košíře, Jinonice-Butovice, Motol) (1917) 1922–1944. Nedochováno, pouze matriky zemřelých 1917–1944 a účetní knihy 1942–1943.
 • Magistrátní úřadovna pro Prahu XVIII (Břevnov, Liboc, Střešovice) 1926–1949. Zápisy schůzí místního výboru a rady 1929–1937. Spisy i pomocné knihy v malém torzu, úřední knihy (zemřelí 1925–1944, evidence vojenské zálohy 1934–1949, žáků 1920–1927 a léčebných výloh 1929–1949).PŘESAHY DO JINÝCH FONDŮ A SBÍREK
AMP, Sbírka rukopisů.
AMP, Sbírka listin.
AMP, Sbírka map a plánů.
AMP, Sbírka medailí.
AMP, Sbírka typářů.
AMP, MHMP II., (magistrátní spisy vzniklé po roce 1945).
Úřady pražských městských částí - odbory výstavby (stavební spisy vedené dříve Referátem III).
Řada spisoven se stala součástí spisoven nástupnických organizací mimo centrální městskou správu; jejich osud je většinou neznámý.

 
PŘÍSTUPNOST
Uspořádané fondy s inventářem či databázovým rozpisem jsou – s výjimkou konskripce pražského obyvatelstva a jednotlivin ve špatném fyzickém stavu – přístupné. Rovněž tak jsou s využitím původních spisovenských pomůcek a provizorních soupisů přístupné spisy Politického senátu–Publika a Hlavní spisovny magistrátu. Digitální reprodukce konskripce pražského obyvatelstva jsou postupně zpřístupňovány na stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog).

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny