CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Správní archiv a hlavní spisovna MHMP

Oddělení správního archivu a hlavní spisovny MHMP zajišťuje:

  • správu dokumentů uložených v hlavní spisovně MHMP

Hlavní spisovna MHMP přebírá, ukládá a komplexně spravuje dokumenty a spisy odborů MHMP, zvláštních organizačních jednotek MHMP a jejich právních předchůdců a provádí skartační řízení.
Správci spisovny poskytují odborům MHMP informace k přípravě předávek dokumentů do hlavní spisovny MHMP, k uloženým dokumentům a spisům, výpůjčkám z hlavní spisovny a možnostem nahlížení do uložených spisů.

  • správu dokumentů správního archivu evidence obyvatel HMP

Informace z listinné evidence správního archivu evidence obyvatel, kde jsou uloženy přihlašovací lístky, evidenční karty a domovní seznamy obyvatel žijících v letech 1953 – 2000 na území hlavního města Prahy (poslední aktualizace osobních dat občanů hlášených k trvalému pobytu na území Prahy je ze dne 30. 6. 2000)  jsou poskytovány podle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvu vnitra ČR, krajským úřadům, obecním úřadů obcí s rozšířenou působností a ohlašovnám pobytu a případně dalším orgánům veřejné moci na základě žádosti o poskytnutí údajů. Správní archiv evidence obyvatel Archivu hl. m. Prahy  nevydává údaje fyzickým ani právnickým osobám. Více informací o podmínkách poskytnutí údajů z evidence obyvatel naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel.aspx

  • správu dokumentů bývalých školských úřadů HMP a školské správy NVP

MHMP převzal  a komplexně spravuje spisový materiál zrušených školských úřadů HMP a školské správy NVP. Žádosti o kopie uložených dokumentů, informace atd. je potřeba směřovat na adresu: Odbor školství, mládeže a sportu MHMP,  Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo na elektronickou podatelnu MHMP: posta@praha.eu nebo do datové schránky MHMP: 48ia97h.

  • metodickou podporu odborů a zvláštních organizačních jednotek MHMP v oblasti spisové služby

Metodici spisové služby se podílejí na přípravě vnitřních předpisů MHMP, návodů a uživatelských příruček v oblasti správy dokumentů, zajišťují školení spisové služby pro zaměstnance MHMP a provádí dohled nad výkonem spisové služby v jednotlivých odborech a organizačních jednotkách MHMP.

Kontakt:

PhDr. Jana Schwallerová
vedoucí odd. správního archivu a hlavní spisovny MHMP

Archiv hl. města Prahy
Archivní 1280/6, Chodov, 149 00 Praha
e-mail: Jana.Schwallerova@praha.eu
tel.: 236 002 993

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny