CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Statut vědecké rady

Vědecká rada Archivu hl. města Prahy je poradním orgánem ředitele této instituce.
Cílem jejího působení je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědecko-badatelské činnosti Archivu hl. města Prahy, podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckých projektů.

 • Schází se jedenkrát ročně v termínu nejpozději do konce února příslušného roku.
 • Je složena z interních (zaměstnanci Archivu hl. města Prahy) a externích členů.
 • Členy vědecké rady a jejího předsedu jmenuje ředitel Archivu hl. města Prahy.
 • Členství v radě je čestnou funkcí.
 • Vědecká rada navrhuje kritéria k hodnocení vědeckovýzkumné činnosti zaměstnanců.
 • Projednává a hodnotí vědeckovýzkumnou činnost zaměstnanců instituce.
 • Vyjadřuje se k pedagogické činnosti zaměstnanců Archivu hl. města Prahy na vysokých a jiných školách.
 • Má právo přizvat k projednání vědecko-výzkumné činnosti jednotlivé zaměstnance Archivu hl. města Prahy, případně další osoby, jichž se projednávaná věc týká a kteří k ní mohou podat kvalifikované vysvětlení (vedoucí oddělení, spoluřešitelé projektů z jiných institucí apod.).
 • Dává doporučení řediteli Archivu hl. města Prahy k institucionální podpoře vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých zaměstnanců a k realizaci celoinstitucionálních projektů.
 • O jednání vědecké rady je pořizován zápis, který je předkládán řediteli Archivu hl. města Prahy a zaslán na vědomí členům vědecké rady.
 • Případné připomínky členů rady k zápisu jsou projednány na nejbližším zasedání vědecké rady; pokud situace vyžaduje okamžité vyjádření členů vědecké rady, řeší se hlasováním per rollam.

Aktuální složení vědecké rady:

předsedkyně vědecké rady:

PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

interní členové:

PhDr. Kateřina Jíšová, Ph.D.
Mgr. Jana Konvičná
Mgr. Marek Lašťovka
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

externí členové:

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny