Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Kapitola 4
V nových svobodných poměrech pokračoval Archiv hl. města Prahy v naplňování své dlouhodobé koncepce vědeckovýzkumné, publikační a popularizační činnosti. Jejím cílem bylo postupné probádání jednotlivých etap vývoje a pokud možno všech základních problémů dějin hlavního města Prahy, zapojení co největšího počtu domácích i zahraničních odborníků do tohoto bádání, zasazení historie Prahy do širšího mezinárodního kontextu a zprostředkování dosažených poznatků široké odborné i kulturně zainteresované laické veřejnosti. Některé z  akcí uspořádaných krátce před sametovou revolucí a bezprostředně po ní měly vedle vědeckého též aktuální kulturně politický význam. Měly přinést a zprostředkovat veřejnosti nový kritický a odborně vyvážený pohled na historické i současné události, jejichž interpretace byla dosud zatížena a zkreslena ideologickým balastem. Takovou úlohu plnily např. výstavy Praha v prvním dvacetiletí obnovené státní samostatnosti 1918–1938, České Květnové povstání 1945, nebo Boj o křesla – k prvním svobodným polistopadovým volbám.
fotogalerie 11
fotogalerie 12
fotogalerie 13
fotogalerie 14
fotogalerie 15
fotogalerie 16
fotogalerie 17
fotogalerie 18