CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Sbírka map a plánů 1648–1997

 

Sbírka map a plánů 1648–1997

Oddělení historických sbírek a depozit

 

 

Popis sbírky

Současná sbírka map a plánů byla vyčleněna ze sbírky plánů a vyobrazení, která zahrnovala mj. i fotografie a grafiky, nyní uložené v samostatných sbírkách. Původní sbírka, obsahující podle Václava Vojtíška více než 10 000 kusů, se skládala ze dvou částí: 1. plány města a jeho částí vzniklé z činnosti tehdejších městských úřadů, 2. plány koupené či jinak do sbírky získané. Při požáru Staroměstské radnice roku 1945 však sbírka utrpěla značné ztráty a z původního počtu se dochovala přibližně třetina map a plánů.

Rozsah současné sbírky je přibližně 18 bm, inventarizováno je více než 3000 jednotek. Sbírka obsahuje tištěné i rukopisné mapy Prahy jako celku, jejích jednotlivých částí až po plány největšího měřítka zobrazující jednotlivé budovy. Nejstarší součástí sbírky jsou přehledné mapy Prahy ze 17.–19. století, téměř výhradně tištěné, vytvořené bez geodetických podkladů. Rukopisné mapy (většinou velkého měřítka) z tohoto období zůstaly často vlepené do městských knih nebo se staly součástí Sbírky listin. Početnou skupinu tvoří vojenské plány Prahy z let 1741–1743 a 1757. Jedná se převážně o nepřesné mapy s perspektivním vyobrazením budov. Přehledné přesné plány Prahy začínají od 19. století, jmenujme ty nejvýznamnější: Jüttnerův plán (1816), plány Prahy a jednotlivých čtvrtí Alfreda Hurtiga (poslední třetina 19. století), mnohalistové Orientační plán král. hl. města Prahy a obcí sousedních (1909–1914) 1:5000 a Orientační plán Prahy 1:5 000 v několika verzích včetně přípravných listů (1938–1945/6–1948). Dále sbírka zahrnuje dopravní a správní mapy hlavního města, ortofotomapu z doby kolem roku 2000, mapy Stabilního katastru některých částí Prahy a obcí ve středních Čechách (většinou v pozdějších variantách) a jiné katastrální mapy částí Prahy, přehledné i tematické (včetně regulačních a zastavovacích) plány jednotlivých čtvrtí, veřejných prostorů, inženýrských sítí (kanalizace), archeologických vykopávek i jednotlivých budov, kašen, pomníků apod. Sbírka obsahuje také řadu neuspořádaného materiálu: kromě pragensií delimitovaných z jiných českých archivů a novodobého kartografického materiálu se jedná především o sekce III. vojenského mapování a z něho odvozené topografické a turistické mapy, ale i starší mapy správního členění českých zemí, Evropy, stavební plány aj.

 

Typy map a plánů zastoupených ve sbírce

mapy historické

mapy katastrální

mapy vojenské

mapy polohopisné

mapy výškopisné

mapy regulační

mapy parcelační

mapy dopravní

orientační plány Prahy

situační plány

plány parků

plány kanalizace (pouze okrajově)

plány budov (zachycují většinou polohu v ulici, průčelí, zaměření před zbouráním; stavební plány dochovány pouze u malé části)

ostatní (plány archeologických vykopávek, návrhů pomníků, mlýnských zařízení)

 

Přesahy do jiných sbírek a fondů

AMP, MHMP I. – hlavní spisovna, oddělení D.

AMP, MHMP II. – Zemský národní výbor – stavební sekce.

AMP, Okresní správa politická – Okresní hejtmanství Karlín.

AMP, Sbírka grafiky (nejstarší vyobrazení a panoramata Prahy).

AMP, Sbírka listin (ojedinělé plány jednotlivých budov, ulic, prostranství).

 

Přístupnost

Zpracovaná část sbírky je přístupná. Digitální reprodukce vybraných map a plánů jsou zpřístupněny na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog).

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny