Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Hudební vzdělání české renesanční šlechty

 

Hudební vzdělání české renesanční šlechty

Josefína Matyášová

 

Abstrakt přednášky

Vlna renesanční módy, šířící se Evropou, zasáhla v předbělohorských Čechách významně do zdejší hudební kultury. Ideální dvořan měl být schopen bavit urozenou společnost hrou na nějaký nástroj a taktéž vznikaly první pravidelné, i když stále ještě ojedinělé soubory, složené pouze z profesionálních hudebníků. Na tyto změny musel zareagovat také dobový vzdělávací systém a nabídnout mladým aristokratům možnosti k získání žádoucích znalostí a dovedností. Přednáška bude věnována hudebnímu vzdělání české renesanční šlechty - rozdílům mezi jednotlivými stupni, úrovněmi a konfesijními podmínkami, fenoménu kavalírských cest a cestování jako zdrojům cenného poznání evropské kulturní úrovně, vlastnostem člena renesančního dvora a v neposlední řadě rozvíjejícímu se hudebnímu mecenášství.

 

O autorce

Pochází z Hradce Králové. Nyní dokončuje bakalářské studium historie na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve své bakalářské práci (pod vedením doc. M. Koldinské) se zabývá hudebníky - profesionály na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století, působícími především v rámci tzv. "kapel" či "muzik", ale i mimo ně. Ranému novověku v kontextu českých zemí by se ráda věnovala i nadále.