Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia
tel.: 236 004 943 e-mail: dp.redakce@praha.eu

Documenta Pragensia, založená v roce 1980, vydává Archiv hl. města Prahy. Periodikum zaměřené v širším kontextu na srovnávací dějiny měst ve středoevropském prostoru je vydáváno jednou ročně. Jednotlivá čísla jsou koncipována převážně monotematicky a vycházejí z obsahu mezinárodních konferencí pořádaných Archivem hl. města Prahy ve spolupráci s domácími i zahraničními institucemi. Monotematická čísla jsou doplněna souběžnou řadou Documenta Pragensia Supplementa, která uveřejňuje různorodé studie k dějinám měst, a ediční řadou Documenta Pragensia Monographia, která se zaměřuje na texty a edice pramenů k dějinám Prahy.
Příspěvky jsou vydávány v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině a jsou doplněny pro jednotlivá čísla souhrnným cizojazyčným resumé. Každý svazek obsahuje seznam autorů, vč. kontaktních údajů. Documenta Pragensia jsou recenzovaným odborným časopisem, který byl v roce 2011 zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH, dnes ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

Redakce a redakční rada

Pokyny pro autory a etická pravidla

Tištěné ročníky k prodeji

Starší ročníky on-line

Kontakt:
Redakce Documenta Pragensia
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: dp.redakce@praha.eu
tel.:
236 004 943 (Documenta Pragensia),
236 004 021 (Documenta Pragenisa Supplementa),
236 004 058 nebo 236 004 039 (Documenta Pragensia Monographia)