CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nově zpracované fondy

Místní národní výbor Praha 4 Libuš do roku 1990: (1938) 1945–1990 (1996)

zpracovali Kateřina Borovanová, Martin Omelka

K nejstarším dějinám obce máme pouze kusé informace. August Sedláček v roce 1927 konstatuje, že „ve vsi Libuši u Kunratic bývala ještě v minulém století věž u starobylého hostince č. 1. O této tvrzi je řeč v počtech obce Pražské l. 1321, že tehdá byla dobyta. L. 1367 držel Libuš Ješek Rost z Prahy. Okolo 1406 koupil si Mikuláš z Libuše ves Šestajovice. L. 1454 patřila Vácslavovi Příbramskému" (Sedláček 1927, 237). Roku 1671 kupuje Václav Čabelický ze Soutic Kunratice. V roce 1687 je zdědil Jan František Čabelický a následně k nim přikoupil i statek Libuš. V roce 1721 se dostaly Kunratice i s Libuší do vlastnictví rodu Golčů, jmenovitě Jana Arnošta, svobodného pána z Golčů. (Kadlec 2007, 14). Osada Libuš přináležela následně k obci Kunratice až do dne 30. března 1930, kdy se vynesením Zemského úřadu v Praze stala samostatnou obcí politickou (Kadlec 2007, 16). Samostatnou obcí byla Libuš až do konce roku 1967, kdy byla připojena na základě zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, k hlavnímu městu Praze. Písnice byla samostatnou obcí až do připojení k Praze v roce 1974. Při připojení k Praze byla Písnice začleněna do původního Místního národního výboru v Praze 4 - Libuš. MNV v Praze 4 - Libuš na základě tohoto sloučení přijal od července 1974 nový název Místní národní výbor Libuš-Písnice. 

Archivní fond je výsledkem činnosti MNV Libuš, MNV v Praze 4-Libuš a MNV Libuš-Písnice. Přestože jeho materiály byly utvářeny již od roku 1945, nejstarší písemnosti fondu uložené v depozitářích AHMP jsou až z 50. let 20. století. Spisy vzniklé z činnosti MNV Libuš, MNV v Praze 4-Libuš a MNV Libuš-Písnice jsou pouhým vzorkem původní agendy. Ztráty, zničení nebo poškození dokumentů před převzetím do archivu nejsou doloženy, přesto k nim muselo v minulosti docházet, a to vzhledem ke stavu inventarizovaného fondu.  Větší část převzatých písemností je označena podacím razítkem s číslem jednacím a určením zpracovatele.  

Více v přiloženém inventáři (NAD 3365)

   

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny