CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Ad fontes
Projekt hromadné digitalizace
Norský finanční mechanismus
Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu
Archiv hlavního města Prahy Hlavní město Praha
Prezentace výstupů projektu Ad fontes

Projekt hromadné digitalizace Ad fontes
Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy.

  Hlavní cíle projektu:
 • Záchrana a trvalé uchování historicky nejvýznamnějších, památkově nejcennějších a fyzicky nejvíce ohrožených archiválií ze sbírek a fondů Archivu hlavního města Prahy, významných pro národní i evropské dějiny, cestou vytvoření všestranně využitelných digitálních kopií z originálů těchto archiválií
 • Zpřístupnění archiválií v digitální podobě pro badatele a širokou veřejnost
  Zaměření/koncepce:
 • Uchování evropského kulturního dědictví
 • Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví
 • Ochrana vzácných písemných dokumentů Prahy
 • ePraha
  Výběr archiválií a jeho kritéria:
 • historická dokumentární hodnota archiválie
 • míra reálného nebo možného fyzického poškození
 • frekvence jejího využívání badatelskou veřejností
výběr archiválií
  Časový harmonogram a financování projektu:
 • Doba trvání projektu: 1.4.2007 – 30.9.2010
 • Celkové náklady projektu: 778 855 EUR
 • Celková výše grantu: 483 591 EUR
  Tento projekt je podpořen grantem prostřednictvím Norského finančního mechanismu.
časový harmonogram
  Technické vybavení:
  Zařízení pro digitalizaci:
 • 2 portálové skenery A1 600 DPI ProServ ScannTech 601i
 • 1 portálový skener A2 600 DPI ProServ ScannTech 602i
 • 1 plošný skener s nástavcem pro skenování transparentních předloh A3+ 2400 DPI Epson Expression 10000 XL
  Datové úložiště a zařízení pro archivaci:
 • Datový a aplikační server Hewlett Packard DL380 G5
 • Zálohovací zařízení Hewlett Packard StorageWorks MSL4048 Ultrium 960
 • Diskové pole RAID 6 Hewlett Packard 15TB
 • Zařízení pro archivaci Plasmon Archive Appliance AA80-W2NDN2E
  Proces digitalizace a s tím související činnosti:
 • Příprava archiválií (vyčištění, narovnání, konzervace)
 • Naskenování
 • Úprava skenu (oříznutí, korekce)
 • Popis metadat
 • Kontrola záznamů (obrázek+metadata)
 • Transformace záznamů pro publikaci
 • Založení pracovních kopií do Informačního systému
 • Archivace záznamů na archivační média
  Výstupy:
 • Záchranné kopie nejvzácnějších archiválií ve formátu TIFF group 6 bez komprese 600 DPI (24 bitů/pixel, RGB)
  Celkem bude během 3 let pořízeno 230 000 scanů.
 • Skeny v nahlížecí kvalitě JPEG 300 DPI
 • Technická metadata ve formátu XML odpovídající specifikaci MIX v.2.0
  Specifikace se odkazuje na standard popisu technických metadat digitálních statických obrazů Z39.87.
 • Popisná metadata pro identifikaci ve formátu XML podle vlastního schématu IDA AMP v.2.0 (Identifikace archiválie AMP)
  Všechny soubory ve formátu XML se ukládají ve znakové sadě (kódování) UTF-8.
  Archivace:
 • Záchranné kopie ve formátu TIFF jsou spolu s technickými a popisnými metadaty pro identifikaci zapsány na optická média UDO II typu WORM ve 2 kopiích
  Kapacita UDO II média je 60 GB a deklarovaná životnost média typu WORM je 180 let.
 • Udržitelnost formátu je zajištěna volbou vhodného standardizovaného formátu TIFF group 6
 • Udržitelnost dat zapsaných na datovém nosiči je vzhledem k výběru technologie zápisu na optické médium UDO II s dlouhou životností otázkou dalších desetiletí
 • Neměnnost (autentičnost) dat je zajištěna volbou média typu WORM (jednorázový zápis) a zápisem kontrolního řetězce (64 znaků) na základě hashovací funkce sha-256 používající pro výpočet hashovacího řetězce 256 bitový klíc do souboru obsahující technická metadata.
  Import do grafické databáze a zpřístupnění:
 • Skeny v nahlížecí kvalitě s technickými a popisnými metadaty pro identifikaci jsou zdrojem dat pro import do grafické databáze IS AMP
 • Data v grafické databázi jsou spárována s údaji (popisnými metadaty) textové databáze historických fondů a sbírek
 • Skeny v nahlížecí kvalitě jsou společně s popisnými metadaty přístupné pro badatele ve studovně AMP a pro širokou veřejnost na Internetu (2009/2010).
 • Data a metadata budou uložena v datovém repozitáři pro zpřístupnění ve standardizované podobě a prostřednictvím služeb s přidanou hodnotou bude umožněno vyhledávání i sklízení metadat na Internetu pomocí automatických procesů dalším paměťovým institucím ve světě (2010).
  Partnerské projekty:
 • Společný projekt Národního archivu a Archivu hlavního města Prahy: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě.
 • Pro účely výměny zkušeností mezi institucemi s podobně zaměřenými projekty a z důvodu společné propagace těchto projektů byla Ministerstvem kultury ustanovena Koordinační komise pro projekty schválené v první výzvě FM EHM/Norsko. Členy komise jsou Městská knihovna v Praze, Archiv hlavního města Prahy a Národní knihovna ČR. Činnost komise koordinuje Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR.
  Kontakt:
 • Archiv hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4
 • Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hanousek, tel. 236 004 006, e-mail: tomas.hanousek@praha.eu

Průběžná zpráva o projektu Ad fontes ze dne 18.6.2010:

Ve dnech 14.-16.6.2010 se konala v prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí společná konference 'Digitalizace aneb Konec oslích uší' Městské knihovny v Praze a Archivu hlavního města Prahy, která byla závěrečnou tečkou za projekty podpořené Norskými fondy - projektem záchranné digitalizace v Archivu hlavního města nazvaný 'Ad fontes' a projektem 'HISPRA' Městské knihovny v Praze.

Na slavnostním zahájení vystoupili ředitelé obou paměťových institucí s poděkováním Norskému království. Poté přednesl projev velvyslanec Norského království v ČR Jens Eikaas.

Druhý den se přítomní hosté dozvěděli o možnostech, jak využívat výsledky různých projektů vycházejících z digitalizace dokumentů a objektů. Archiv hlavního města Prahy zde představil v úvodním příspěvku dne výsledky svého projektu a v druhém příspěvku prezentoval možnosti zpřístupnění výstupů projektu digitalizace v novém Archivním katalogu na Internetu.

Poslední konferenční den byl věnován exkurzím na pracovištích digitalizace. Účastnící konference měli možnost osobně navštívit pracoviště digitalizace Archivu hlavního města Prahy, Městské knihovny v Praze, Národní knihovny ČR a Knihovny Akademie věd ČR.

U příležitosti konference byla pro účastníky exkurze v Archivu hlavního města Prahy otevřena doprovodná výstava výstupů projektu. Součástí výstavy byla ozvučená prezentace promítaná na plátně v konferenčním sále. Výstava prezentovala nejvzácnější archiválie z fondů a sbírek digitalizovaných v rámci projektu a jejich vytištěnné digitální kopie ve vysoké kvalitě.


Průběžná zpráva o projektu Ad fontes ze dne 10.6.2010:

K 1.červnu 2010 bylo naskenováno 230 937 skenů. 196 846 skenů je zpřístupněno na Internetu v Archivním katalogu. Zároveň byla spuštěna prezentace výstupů projektu (Adobe flash) popisující fondy a sbírky, které byly vybrány pro digitalizaci v rámci projektu Ad fontes.


Průběžná zpráva o projektu Ad fontes ze dne 28.1.2010:

V rámci projektu Ad fontes jsou veřejnosti zpřístupněny digitální kopie nejžádanějších archiválií z fondů Archivu hl. města Prahy, především církevních matrik (aktuálně 45 000 obrázků). Prohlížení kopií ve vysoké kvalitě (v rozlišení 300 dpi) je umožněno v novém Archivním katalogu (internetovém průvodci po fondech a sbírkách), který bude průběžně aktualizován.


Průběžná zpráva o projektu Ad fontes ze dne 4.5.2009:

Ke dni 30.dubna 2009 bylo v rámci projektu digitalizace historických fondů a sbírek v Archivu hlavního města Prahy pořízeno a zpracováno již 143 800 skenů ve velmi vysoké kvalitě 600 DPI.

109 000 skenů ve vysoké studijní kvalitě 300 DPI je k tomuto dni k dispozici registrovaným badatelům ve studovně Archivu hlavního města Prahy.

Koncem tohoto roku bude spuštěna nová verze internetového průvodce, kde budou poskytnuty k zobrazení skeny ve vysoké kvalitě 300 DPI široké veřejnosti.

stav digitalizace historických fondů a sbírek k 30.4.2009:
stav digitalizace historických fondů a sbírek k 30.4.2009

Náhled studijní kvality přístupné ve studovně AMP:
náhled studijní kvality přístupné ve studovně AMP

Náhled studijní kvality přístupné na Internetu v prosinci 2009:
náhled studijní kvality přístupné na Internetu koncem t.r.

Pracoviště digitalizace Archivu hlavního města Prahy je vnímáno jako referenční pracoviště digitalizace pro další archivy a paměťové instituce.
Seznam zástupců významných institucí, kteří pracoviště navštívili:

 • Archiv města Plzně
 • Archiv Národního technického muzea
 • Knihovna Akademie věd ČR
 • Knihovna Technické univerzity v Liberci
 • Městská knihovna v Praze
 • Ministerstvo kultury Bulharské republiky
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Národní archiv ČR
 • Odbor památkové péče Praha
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Slovenský národný archív
 • Státní okresní archiv Hradec Králové
 • Státní okresní archiv Chrudim
 • Štátny archív v Košiciach
 • Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JČU
 • Útvar rozvoje města Prahy

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva ze dne 25.8.2008:

Završení prvního roku provozu projektu Ad fontes

Archiv hlavního města Prahy udělal další krok v oblasti záchrany a zpřístupnění historických fondů. Završil tak první rok úspěšného provozu digitalizačního pracoviště v rámci projektu Ad fontes. Výstupy projektu poslouží nejen odborníkům, kterým usnadní práci, ale také široké veřejnosti.

Prioritou při správě historických dokumentů je jejich ochrana. Vzhledem ke špatnému fyzickému stavu archiválií je třeba zabránit zbytečné manipulaci s nimi a předejít tak jejich dalšímu poškozování. Toho lze dosáhnout vytvářením digitálních reprodukcí, které budou věrnými otisky archiválií v čase. Digitální kopie umožní studium archiválií bez přítomnosti originálů.

Celý projekt Ad fontes je hrazen Hlavním městem Prahou a podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Jeho cílem je kromě záchrany rovněž postupné zpřístupnění vybraných fondů a to především na Internetu. Digitalizace v rámci projektu byla zahájena v červenci loňského roku.

Pro digitalizaci byly vybrány zejména matriky, rukopisy, pergamenové listiny a fotografie. Ze sbírky rukopisů se digitalizují všechny středověké městské knihy pražských měst, včetně té nejstarší z roku 1310. Dále vzácné úřední knihy správy židovského obyvatelstva a významné historické rukopisy literárního charakteru. Digitalizované fotografie zachycují pohledy na pražskou zástavbu z přelomu 19. a 20. století.

Archiv hlavního města Prahy je jedna z nejstarších archivních institucí v České republice.

Jeho posláním je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty úřední i neúřední povahy, které podávají svědectví o minulosti naší metropole od středověkých počátků městského života až po práh současnosti.

Archivní fond čítá v současné době přibližně 17 800 běžných metrů archiválií.

Najdete nás v archivním areálu v Praze 4 – Chodově.

Přílohy: obrázek

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2024 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny