Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Badatelna
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

 

Badatelnu Archivu hlavního města Prahy může využívat každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu. Nahlížet lze především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek – inventářů, katalogů a soupisů. Ty jsou soustředěny v aplikaci Archivní katalog, s možností fulltextového vyhledávání, jehož součástí jsou i zveřejněné digitální kopie.


Veřejnost může také využít placených služeb – reprodukce archiválií (především elektrografické a digitální kopie), odborných rešerší aj. – pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem. Tyto služby vám budou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Archivu hlavního města Prahy.


Badatel může po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu. Pro tento účel vyplňuje formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení, který obdrží v badatelně.
Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu. Výpůjčky z knihovny pak probíhají pod stejným režimem, jako u ostatních archiválií.

Před návštěvou badatelny není nutná rezervace místa.

Kapacita a vybavení badatelny
•    12 badatelských míst u pracovních stolů
•    4 místa u čtecích přístrojů    
•    2 počítačové terminály
•    2 místa pro studium nadrozměrných archiválií (plánů)
•    síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
•    wi-fi

 

Objednávání archiválií předem
Na e-mailové adrese badatelna@praha.eu si můžete objednat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem, ze zpracovaných fondů, opatřených papírovou nebo elektronickou pomůckou (inventářem). 
Pro objednávání předem, prosíme, využívejte Archivní katalog, kde jsou k dispozici veškeré elektronické pomůcky ke zpracovaným fondům. Jakmile máte vybrány archiválie, které chcete předložit ke studiu, stačí vyplnit formulář žádanky a zaslat jej na emailovou adresu badatelny. O vyřízení Vaší objednávky budete následne informováni.

Zde je k dispozici formulář žádosti o předložení archiválií ikona Word společně se vzorem Ikona PDF, jak jej vyplnit.

U neuspořádaných fondů do formuláře žádosti vyplňte své nacionále, o jaký fond (číslo NAD a název) se jedná. Do pole upřesňujících údajů pak specifikujte, jaké materiály ve fondu hledáte a pro jaké účely. U školních a vědeckých prací můžete uvést i instituci, pro kterou daný výzkum provádíte. O následném zpracování žádosti a dalším postupu budete informováni na uvedené emailové adrese. Vzor vyplnění si můžete prohlédnout zde.

V případě, že si nejste jisti jak žádanku správně vyplnit, využijte Archivního katalogu, kde jsou inventární jednotky opatřeny trvalým odkazem, tzv. „permalinkem“. Je umístěn v pravém horním roku karty archiválie, pod symbolem dvou článků řetězu (viz obrázek). Vygenerovanou adresu stačí zkopírovat a vložit do zprávy. Objednávku následně vystavíme dle těchto údajů.

 

Maximálně lze objednat na 1 návštěvní den:
5 knih, kartonů, či spisového materiálu. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně. Materiály jsou následně v badatelně k dispozici třetí pracovní den po dni podání objednávky.

Objednávky z uspořádaných fondů jsou pak vyřizovány následovně:

objednávky z pondělí jsou k dispozici ve čtvrtek stejného týdne
objednávky z úterý jsou k dispozici v pátek stejného týdne
objednávky ze středy jsou k dispozici ve pondělí následujícího týdne
objednávky z čtvrtka jsou k dispozici v úterý následujícího týdne
objednávky ze pátku jsou k dispozici ve středu následujícího týdne

V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás kontaktujte na e-mailu badatelna@praha.eu  nebo telefonním čísle 236 004 012.
 
Objednávkám s nedostatečným množstvím uvedených údajů nebo nezaslaným včas nemůže být vyhověno.
 

Informace pro návštěvníky badatelny:
Před vstupem do prostor badatelny si svrchní oděv a zavazadla (včetně pouzdra na notebook) odložíte do uzamykatelných skříní v šatně archivu. Nezapomeňte si při své první návštěvě vzít s sebou občanský průkaz nebo pas pro potřeby vyplnění badatelského listu.

Po Vašem podpisu do knihy návštěv, vyplnění a kontrole vyplněného badatelského listu vám budou předloženy příslušné archivní pomůcky – inventáře, katalogy aj., případně zapůjčen ke studiu vámi již předem objednaný archivní materiál.

Vaše požadavky na předložení archiválií můžete při návštěvě badatelny zaznamenat na formulář „Žádost o předložení archiválií“, kam uvedete svoje jméno, datum návštěvy, název archivního fondu, inventární číslo, případně signaturu, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), číslo kartonu, a odevzdáte ji obsluze badatelny. Po předání žádanky se s vámi pracovník badatelny dohodne na termínu předložení archivního materiálu. Při posuzování množství archiválií požadovaných v rámci jedné objednávky zohledňujeme jeho fyzický stav, rozměry a kapacitu úložných prostor v badatelně. V rámci jedné objednávky připravíme nejvýše 5 knih (včetně matrik), 5 kartonů nebo jednotlivých spisů. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně.

Jsou-li již k dispozici distribuční (mikrofilmové, digitální, elektrografické) kopie pro uživatelské účely, nebudou vám archiválie předloženy v originále.

Studium archiválií v badatelně Archivu hl. města Prahy je pouze prezenční, není možné si archiválie odnášet mimo prostory badatelny. S archiváliemi předloženými ke studiu je potřeba zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pro archiválie v knižní podobě je povinné používat molitanové stojany. Při pořizování výpisků mohou badatelé používat pouze obyčejné tužky či notebooky. Objednané a studované archiválie jsou badatelům v badatelně deponovány od jejich poslední návštěvy vždy 30 dní (pokud v této lhůtě badatel nezahájí studium, je materiál automaticky vrácen zpět do depozitáře).

Přístupnost fondů
Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se veřejnosti nepředkládají archiválie mladší 30 let vyjma archiválií vzniklých před 1. lednem 1990 z činnosti státních orgánů, bývalé Státní bezpečnosti, jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, a materiálů, jež byly veřejně přístupné již před podáním žádosti o nahlížení. Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, pokud tato osoba nevznesla písemně námitky. Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje (viz zákon č. 101/2000 Sb.), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Dále se nepředkládají materiály z některých nezpracovaných fondů (viz výše), a dokumenty, jejichž špatný fyzický stav to neumožňuje.

 

 

 

Kontakty Otevírací hodiny
tel.: 236 004 012 Po - Čt: 9.00-16.00
e-mail: badatelna@praha.eu Pá: 9.00-14.00
Termíny uzavření badatelny během státních svátků v roce 2019
pátek 19. dubna
Velký pátek
pondělí 22. dubna Velikonoční pondělí
středa 1. května Svátek práce
středa 8. května Den vítězství
pondělí 28. října Den vzniku samostatného československého státu
úterý 24. prosince Štědrý den
středa 25. prosince
1. svátek vánoční
čtvrtek 26. prosince 2. svátek vánoční