Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Studovna
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

 

 

Registrace

Studium může zahájit každá osoba, která prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Při první návštěvě studovny vyplní žadatel o studium badatelský list, kde uvede základní údaje o své osobě a téma studia. Podepsáním badatelského listu žadatel taktéž stvrzuje, že se seznámil s badatelským řádem a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení. Předkládání archiválií badatelům je veřejnou službou bez poplatků.

 

Vyhledávání a objednávání

Před návštěvou studovny doporučujeme uživatelům ověřit si umístění a rozsah hledaných fondů v databázi Archivních fondů a sbírek v ČR či v Archivním katalogu.

V případě zpracovaných fondů se objednávají ke studiu jednotlivé inventární položky podle inventářů a dalších pomůcek, dostupných v tištěné podobě ve studovně či v elektronické podobě v Archivním katalogu. Archiválie dosud neinventarizovaných fondů a sbírek jsou přístupné, pokud to stav zpracování umožňuje. Výjimky k nahlížení do těchto fondů udílí ředitel Archivu hl. města Prahy.

Objednávky archiválií si zadávají uživatelé do elektronického objednávkového systému ve studovně, popř. si mohou objednat požadovaný materiál telefonicky či e-mailem (viz kontakty níže) nejlépe týden před plánovanou návštěvou archivu. Upozorňujeme však, že služba ve studovně neručí za správnost takto podaných objednávek.

Archiválie jsou badateli ve studovně předloženy 3. pracovní den po dni podání objednávky. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav může služba ve studovně při vrácení bez obtíží zkontrolovat.

 

Studium

Studium archiválií ve studovně Archivu hl. města Prahy je pouze prezenční, není možné si archiválie odnášet mimo prostory studovny. S archiváliemi předloženými ke studiu je potřeba zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pro archiválie v knižní podobě je povinné používat molitanové stojany. Při pořizování výpisků mohou badatelé používat pouze obyčejné tužky či notebooky. Objednané a studované archiválie jsou badatelům ve studovně deponovány od jejich poslední návštěvy vždy 30 dní (pokud se do té doby badatel neozve, je materiál automaticky vrácen zpět do depozitáře).

 

Přístupnost fondů

Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se veřejnosti nepředkládají archiválie mladší 30 let vyjma archiválií vzniklých před 1. lednem 1990 z činnosti státních orgánů, bývalé Státní bezpečnosti, jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, a materiálů, jež byly veřejně přístupné již před podáním žádosti o nahlížení. Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, pokud tato osoba nevznesla písemně námitky. Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje (viz zákon č. 101/2000 Sb.), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Dále se nepředkládají materiály z některých nezpracovaných fondů (viz výše), a dokumenty, jejichž špatný fyzický stav to neumožňuje.
Originály archiválií jsou rovněž veřejnosti nepřístupné v případě, kdy archiv disponuje kopií daného dokumentu. V Archivu hl. města Prahy jsou vyhotoveny mikrofilmové kopie k převážné části sbírky církevních a civilních matrik a částečně také ke sbírce rukopisů. K jejich studiu doporučujeme včasnou rezervaci čtecího přístroje. Obrazové materiály, vzácné listiny a rukopisy, jmenné indexy církevních matrik, popisní archy konskripce pražského obyvatelstva z let 1830-1910 a další archiválie jsou zpřístupněny v digitální podobě na počítačových stanicích ve studovně a na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy (viz Archivní katalog).

 

Reprografické služby

Pokud to stav a charakteristika archiválie dovoluje, zhotovujeme fotografické, mikrografické, digitální a elektrografické reprodukce (xerokopie), které jsou zpoplatněny Ceníkem služeb poskytovaných archivem. Návštěvníci si také mohou pořizovat studijní kopie bezplatně vlastním digitálním fotoaparátem za podmínky, že nebudou tyto kopie bez souhlasu archivu publikovat.

 

Všechny další případné dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese.

 

 

 

Kontakty Otevírací hodiny
tel.: 236 004 012 Po - Čt: 9.00 - 16.00
e-mail: badatelna@praha.eu Pá: 9.00 - 12.00 (pouze pro předem objednané vědecké pracovníky)
Termíny uzavření studovny během státních svátků v roce 2017
pátek 14. dubna
Velký pátek
pondělí 17. dubna Velikonoční pondělí
pondělí 1. května Svátek práce
pondělí 8. května Den vítězství
středa 5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
čtvrtek 6. července Den upálení mistra Jana Husa
čtvrtek 28. září Den české státnosti
pátek 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
pondělí 25. prosince
1. svátek vánoční
úterý 26. prosince 2. svátek vánoční