Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Badatelna
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

 

Badatelnu Archivu hlavního města Prahy může využívat každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu. Nahlížet lze především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek – inventářů, katalogů a soupisů. Ty jsou soustředěny v aplikaci Archivní katalog, s možností fulltextového vyhledávání, jehož součástí jsou i zveřejněné digitální kopie.


Veřejnost může také využít placených služeb – reprodukce archiválií (především elektrografické a digitální kopie), odborných rešerší aj. – pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem. Tyto služby vám budou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Archivu hlavního města Prahy.


Badatel může po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu. Pro tento účel vyplňuje formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení, který obdrží v badatelně.
Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu. Výpůjčky z knihovny pak probíhají pod stejným režimem, jako u ostatních archiválií.

Před návštěvou badatelny není nutná rezervace místa.

Kapacita a vybavení badatelny
•    12 badatelských míst u pracovních stolů
•    4 místa u čtecích přístrojů    
•    2 počítačové terminály
•    2 místa pro studium nadrozměrných archiválií (plánů)
•    síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
•    wi-fi

 

Objednávání archiválií předem
Na e-mailové adrese badatelna@praha.eu si můžete objednat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem, ze zpracovaných fondů, opatřených papírovou nebo elektronickou pomůckou (inventářem). 
Pro objednávání předem, prosíme, využívejte Archivní katalog, kde jsou k dispozici veškeré elektronické pomůcky ke zpracovaným fondům. Jakmile máte vybrány archiválie, které chcete předložit ke studiu, stačí vyplnit formulář žádanky a zaslat jej na emailovou adresu badatelny. O vyřízení Vaší objednávky budete následne informováni.

Zde je k dispozici formulář žádosti o předložení archiválií ikona Word společně se vzorem Ikona PDF, jak jej vyplnit.

U neuspořádaných fondů do formuláře žádosti vyplňte své nacionále, o jaký fond (číslo NAD a název) se jedná. Do pole upřesňujících údajů pak specifikujte, jaké materiály ve fondu hledáte a pro jaké účely. U školních a vědeckých prací můžete uvést i instituci, pro kterou daný výzkum provádíte. O následném zpracování žádosti a dalším postupu budete informováni na uvedené emailové adrese. Vzor vyplnění si můžete prohlédnout zde.

V případě, že si nejste jisti jak žádanku správně vyplnit, využijte Archivního katalogu, kde jsou inventární jednotky opatřeny trvalým odkazem, tzv. „permalinkem“. Je umístěn v pravém horním roku karty archiválie, pod symbolem dvou článků řetězu (viz obrázek). Vygenerovanou adresu stačí zkopírovat a vložit do zprávy. Objednávku následně vystavíme dle těchto údajů.

 

Maximálně lze objednat na 1 návštěvní den:
5 knih, kartonů, či spisového materiálu. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně. Materiály jsou následně v badatelně k dispozici třetí pracovní den po dni podání objednávky.

Objednávky z uspořádaných fondů jsou pak vyřizovány následovně:

objednávky z pondělí jsou k dispozici ve čtvrtek stejného týdne
objednávky z úterý jsou k dispozici v pátek stejného týdne
objednávky ze středy jsou k dispozici ve pondělí následujícího týdne
objednávky z čtvrtka jsou k dispozici v úterý následujícího týdne
objednávky ze pátku jsou k dispozici ve středu následujícího týdne

V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás kontaktujte na e-mailu badatelna@praha.eu  nebo telefonním čísle 236 004 012.
 
Objednávkám s nedostatečným množstvím uvedených údajů nebo nezaslaným včas nemůže být vyhověno.
 

Informace pro návštěvníky badatelny:
Před vstupem do prostor badatelny si svrchní oděv a zavazadla (včetně pouzdra na notebook) odložíte do uzamykatelných skříní v šatně archivu. Nezapomeňte si při své první návštěvě vzít s sebou občanský průkaz nebo pas pro potřeby vyplnění badatelského listu.

Po Vašem podpisu do knihy návštěv, vyplnění a kontrole vyplněného badatelského listu vám budou předloženy příslušné archivní pomůcky – inventáře, katalogy aj., případně zapůjčen ke studiu vámi již předem objednaný archivní materiál.

Vaše požadavky na předložení archiválií můžete při návštěvě badatelny zaznamenat na formulář „Žádost o předložení archiválií“, kam uvedete svoje jméno, datum návštěvy, název archivního fondu, inventární číslo, případně signaturu, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), číslo kartonu, a odevzdáte ji obsluze badatelny. Po předání žádanky se s vámi pracovník badatelny dohodne na termínu předložení archivního materiálu. Při posuzování množství archiválií požadovaných v rámci jedné objednávky zohledňujeme jeho fyzický stav, rozměry a kapacitu úložných prostor v badatelně. V rámci jedné objednávky připravíme nejvýše 5 knih (včetně matrik), 5 kartonů nebo jednotlivých spisů. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně.

Jsou-li již k dispozici distribuční (mikrofilmové, digitální, elektrografické) kopie pro uživatelské účely, nebudou vám archiválie předloženy v originále.

Studium archiválií v badatelně Archivu hl. města Prahy je pouze prezenční, není možné si archiválie odnášet mimo prostory badatelny. S archiváliemi předloženými ke studiu je potřeba zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pro archiválie v knižní podobě je povinné používat molitanové stojany. Při pořizování výpisků mohou badatelé používat pouze obyčejné tužky či notebooky. Objednané a studované archiválie jsou badatelům v badatelně deponovány od jejich poslední návštěvy vždy 30 dní (pokud v této lhůtě badatel nezahájí studium, je materiál automaticky vrácen zpět do depozitáře).

Přístupnost fondů
Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se veřejnosti nepředkládají archiválie mladší 30 let vyjma archiválií vzniklých před 1. lednem 1990 z činnosti státních orgánů, bývalé Státní bezpečnosti, jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, a materiálů, jež byly veřejně přístupné již před podáním žádosti o nahlížení. Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, pokud tato osoba nevznesla písemně námitky. Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje (viz zákon č. 101/2000 Sb.), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Dále se nepředkládají materiály z některých nezpracovaných fondů (viz výše), a dokumenty, jejichž špatný fyzický stav to neumožňuje.

 

 

 

Kontakty Otevírací hodiny
tel.: 236 004 012 Po - Čt: 9.00-16.00
e-mail: badatelna@praha.eu Pá: 9.00-14.00
Termíny uzavření badatelny během státních svátků v roce 2019
pátek 5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
pondělí 28. října Den vzniku samostatného československého státu
úterý 24. prosince Štědrý den
středa 25. prosince
1. svátek vánoční
čtvrtek 26. prosince 2. svátek vánoční